Řadu spolků a dalších poskytovatelů služeb v dětské skupině zaskočilo prohlášení MPSV, že nebude dodržen termín pro výplatu státního příspěvku na provoz dětských skupin. Pokud tímto postupem státu vznikne škoda, je možné se nějak bránit?

Jakou informaci zveřejnilo MPSV?

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí bylo zveřejněno toto sdělení:

Vážení poskytovatelé dětských skupin, dovolte nám, abychom Vás informovali o zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin, která měla být vyplacena v zákonném termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV. Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu.“

Termín pro výplatu je přitom stanoven přímo ze zákona a jakékoliv zpoždění představuje tedy průtahy. V tomto případě jsou navíc dětské skupiny vystaveny nejistotě spočívající v tom, že nevědí, o kolik se výplata zpozdí. Může tak dojít k potřebě zajistit si financování úvěrem, aby organizace byla schopna plnit své povinnosti vůči zaměstnancům a dalším subjektům.

Průtahy jsou nesprávným úředním postupem

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 82/98 Sb. „Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.“

Stát tedy odpovídá za škodu, která je způsobena nesprávným postupem spočívajícím v pozdní výplatě příspěvku. Ostatně kromě dětských skupin jsou aktuálně podobně postiženi třeba lidé, kteří požádali o důchod.

Jakou škodu je možné uplatnit?

V případě dětské skupiny přichází do úvahy zejména nárok na úhradu vícenákladů, které by byly spojeny s potřebou zajistit si zdroje jinde. Pokud si tedy dětská skupina půjčí finanční prostředky u třetího subjektu, budou škodu představovat zaplacené úroky, stejně jako další náklady (případný poplatek za sjednání úvěru apod.)

Tyto náklady je pro účely náhrady škody dětská skupina povinna řádně doložit (zejména smlouvou o úvěru, jakož i doklady o uhrazených platbách).

Nemůže se stát bránit?

Máme za to, že není důvodem pro to, aby stát za škodu neodpovídal, pokud podle sdělení MPSV zpoždění vzniká „nastavování nových interních procesů“.

Ostatně k průtahům na straně soudů už před lety Ústavní soud judikoval, že

není rozhodující, zda jsou případné průtahy způsobovány subjektivním faktorem stojícím na straně obecného soudu (tedy především jednání rozhodujícího soudce) či objektivním faktorem spočívajícím v množství napadlých věcí, v právní úpravě organizace soudnictví či v nedostatečném administrativním a technickém zázemí obecných soudů. Je to státní moc jako celek bez ohledu na její dělení do jednotlivých složek, která má jednotlivci garantovat ochranu jeho práv, přičemž nezbytným atributem takové ochrany je také její včasnost.“ (nález sp. zn. I. ÚS 600/03)

Podobně je tedy možné říci, že je povinností MPSV, aby své pravomoci vykonávalo takovým způsobem, aby zajistilo splnění zákonné lhůty pro výplatu příspěvků.

Více našich textů k problematice náhrady újmy za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postupem najdete zde.