Hlavním mottem zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“) je zjednodušování rigidních procesů, které zpomalují výstavbu. V rámci toho rozšiřuje definici toho, co se rozumí drobnou stavbou. Podle § 5 odst. 1 nového stavebního zákona se stavbou rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby (tj. i tzv. mobilheim).

Drobné stavby nevyžadují povolení stavebního úřadu

Ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) nám říká, že existují drobné stavby, jejichž výčet je v příloze č. 1 k novému stavebnímu zákonu. Podle jejího odst. 1) písm. a) bodu 4 je drobnou stavbou výrobek plnící funkci stavby (tj. mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku. Podle přílohy č. 2 (písm. i) jsou jednoduchou stavbou jakékoliv výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně, pokud nejde o drobnou stavbu.

V důvodové zprávě se k pojmu drobná stavba dočteme: Obecně lze uvést, že drobné stavby nevyžadují povolení stavebního úřadu a lze je provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavbyvedoucího nebo stavební dozor. Drobné stavby se rovněž nekolaudují. Jednoduché stavby vyžadují povolení stavebního úřadu, jejich dokumentaci může až na výjimky zpracovat kvalifikovaná osoba (osoba s požadovaným vzděláním a praxí) nebo projektant (autorizovaná osoba), lze je provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavbyvedoucího nebo stavební dozor. Většina jednoduchých staveb se nekolauduje.“

Podle § 171 platí, že záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví tento zákon. V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se uvádí: „V tomto ustanovení je zakotveno základní pravidlo rozhodování o záměrech. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy nový stavební zákon již neobsahuje řadu různých forem umístění a povolení, ale pouze jedinou, a to rozhodnutí o povolení, kterým se stavba jak umístí, tak i povolí její realizace. Výjimku z pravidla představují drobné stavby a změny využití území, u kterých tak stanoví zákon; tyto záměry lze realizovat bez povolení stavebního úřadu. U drobných staveb jde o stavby, které jsou z hlediska ochrany veřejných zájmů hájených státem nevýznamné, a tudíž u nich není potřeba kontroly stavebním úřadem, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny parametry u každé konkrétní stavby (příloha č. 1). Stejný princip platí i pro změny využití území nevyžadující povolení (§ 213).

Vymezení drobné stavby

Drobná stavba (mobilheim) splňující výše uvedené požadavky podle přílohy č. 1) tedy povolení ani kolaudaci skutečně nepodléhá. Požadavky si ještě jednou zopakujme:

  • jde o výrobek plnící funkci stavby (včetně základové konstrukce);
  • výrobek má rozměry do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
  • je na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace,
  • výrobek je umisťován v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m;
  • plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po umístění výrobu bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku.

Podobně jako mobilheim jsou drobnou stavbou např.:

  • stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
  • stavby obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW, vyjma záměrů povolovaných jiným stavebním úřadem;
  • sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovité věci nebo
  • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.

Naše další texty k problematice nového stavebního zákona najdete zde.