Ministerstvo vnitra opět přezkoumávalo jednu obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku stavbou vodovodu nebo kanalizace. Vzhledem k tomu, že v ní našlo řadu pochybení (a obci přikázalo zjednat nápravu), které úředníci vytýkají i jiným samosprávám, považujeme za důležité se této otázce znovu věnovat. V tomto textu ocitujeme důležité závěry ministerstva vnitra.

Vznik poplatkové povinnosti a určení, kdo je poplatníkem

U místních poplatků za zhodnocení stavebního pozemku platí, že je nutno respektovat zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“) nastavený okamžik vzniku poplatkové povinnosti.  V aktuálně řešeném případě k tomu MV řeklo: V této souvislosti je třeba konstatovat, že jako rozporný se zákonem Ministerstvo vnitra shledává čl. 3 větu první OZV, která stanoví, že „[p]oplatková povinnost vzniká dnem účinnosti této vyhlášky a podáním žádosti o stanovisko obci X. k záměru připojení se na vodovod a/nebo kanalizaci v místní části X.-D.“ Jak již bylo uvedeno výše, okamžik vzniku poplatkové povinnosti vyplývá přímo z § 10c odst. 1 zákona o místních poplatcích ve spojení s § 3 daňového řádu, a obec jej v rozporu se zákonnou úpravou autonomně normovat nemohla, neboť dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze poplatky ukládat jen na základě zákona…“

Ust. 10c odst. 1 zákona o místních poplatcích zní: Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.

OZV nesmí být diskriminační

Obec v OZV osvobodila od povinnosti platit poplatek vlastníky nemovitostí již připojených před nabytím účinnosti vyhlášky a vlastníky nemovitostí, k nimž bylo připojení vybudováno v rámci výstavby vodovodu a kanalizace v jedné části obce. K tomu MV konstatovalo: „Z odůvodnění, které Ministerstvu vnitra poskytla obec X…, vyplývá, že osvobození od poplatku mělo mířit na ty vlastníky stavebních pozemků, kteří připojením na dotčenou infrastrukturu disponovali již před nabytím účinnosti OZV.

K tomu Ministerstvo vnitra poznamenává, že pokud by vlastníci stavebních pozemků před kolaudací nových vodovodních nebo kanalizačních řadů disponovali připojením na stavbu vodovodu nebo kanalizace, tak by se vůbec poplatníky předmětného poplatku nestali, neboť v jejich případě by v návaznosti na tuto kolaudaci nedošlo ke zhodnocení stavebních pozemků. Uvedené vlastníky tudíž nebylo třeba osvobozovat. Na koho však předmětné osvobození od poplatku dopadat reálně mohlo, byli vlastníci stavebních pozemků v místní části D., kterým první možnost připojení se na stavbu vodovodu nebo kanalizace vznikla v návaznosti na kolaudaci vodovodních a kanalizačních řadů ke dni 18. května 2017.

Pokud se tito vlastníci na dotčenou infrastrukturu napojili do data účinnosti OZV, tj. do 24. listopadu 2017, byli osvobozeni. Stejně tak byli osvobozeni ti vlastníci, u kterých bylo připojení vybudováno již v průběhu výstavby řadů. Uvedený preferenční přístup přitom obec X. zdůvodňuje tím, že tyto osoby nesly finanční náklady na vybudování přípojek a že osvobození mělo motivační charakter, neboť dotační podmínky vyžadovaly určitý počet připojených nemovitostí. Obcí uvedené důvody Ministerstvo vnitra neshledává jako založen na takových rozumných a objektivních důvodech, které by mohly odlišný přístup k jednotlivým skupinám poplatníků ospravedlňovat.“

Ministerstvo ještě doplnilo k diskriminaci následující: „Z výše uvedených důvodů proto Ministerstvo vnitra hodnotí čl. 7 odst. 1 písm. b) OZV jako odporující ústavnímu principu rovnosti (zákazu diskriminace), který vyplývá z čl. 1 Listiny základních práv a svobod. Pouze pro pořádek pak Ministerstvo vnitra doplňuje, že osvobození od poplatku stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. c) OZV z jeho pohledu z hlediska principu rovnosti obstát mohlo, neboť je v něm reflektováno speciální postavení osob, které za účelem vybudování technické infrastruktury obci přislíbily budoucí omezení svého vlastnického práva spočívající ve zřízení věcného břemene, což lze označit jako faktickou náhradu za úhradu poplatku.“

 

Zpracováno podle vyjádření MV ČR Č. j. MV- 36310-8/ODK-2023 ze dne 3. 5. 2023.