Otázka: Jak to bude po účinnosti nového stavebního zákona s probíhajícími procesy pořizování územních plánů?

Odpověď:

Samozřejmě bude po účinnosti nového stavebního zákona řada obcí bude zrovna v některé z fází procesu pořizování územního plánu, který ale započala ještě za účinnosti „starého“ (stávajícího) stavebního zákona. Proto je třeba nahlédnout do přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, abychom zjistili, jak se bude postupovat dál.

Problém řeší § 323, a to následovně:

  • činnosti při pořizování územně plánovací dokumentace ukončené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů;
  • pokud bude ke dni nabytí účinnosti nového stavebního zákona zahájeno projednání zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje nebo územního plánu, dokončí se její projednání a schválení podle dosavadních právních předpisů
    • bude-li zpráva obsahovat pokyny pro zpracování nové územně plánovací dokumentace nebo její aktualizace nebo změny, považují se tyto pokyny za zadání změny podle nového stavebního zákona;
  • bude-li ke dni nabytí účinnosti nového stavebního zákona zahájeno projednání zadání územního plánu, regulačního plánu nebo jejich změny, dokončí se projednání a schválení zadání podle dosavadních právních předpisů a toto zadání se bude považovat za zadání územního plánu, regulačního plánu, nebo za zadání změny podle nového stavebního zákona;
  • zadání územně plánovací dokumentace nebo její změny, schválené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona, se považuje za zadání územně plánovací dokumentace nebo její změny podle tohoto zákona;
  • obsah změny územně plánovací dokumentace obce schválený zastupitelstvem obce současně s rozhodnutím o pořízení její změny zkráceným postupem se považuje za zadání změny podle nového stavebního zákona;
  • bude-li přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona zahájeno zpracování návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny bez využití jednotného standardu, dokončí se bez využití jednotného standardu;
  • bude-li přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona zahájeno projednávání návrhu územního rozvojového plánu, jeho aktualizace, nebo aktualizace zásad územního rozvoje, dokončí se podle dosavadních právních předpisů;
  • bude-li přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona zahájeno zpracování návrhu územního plánu nebo jeho změny nebo regulačního plánu nebo jeho změny, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.

Námitky uplatněné k návrhu územně plánovací dokumentace podle dosavadních právních předpisů se budou považovat za připomínky.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.