Otázka: Musíme vyhlásit referendum podle návrhu přípravného výboru?

Odpověď:

Pokud je na obecní úřad doručen bezvadný návrh na konání místního referenda podle § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, pak jej musí rada obce předložit k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání. Zastupitelé pak musí referendum vyhlásit, leda by nešlo o dané otázce místní referendum vůbec konat.

Důvody, proč není možné referendum konat, najdeme v § 7 zákona o místním referendu. Není možné hlasovat o těchto věcech:

  1. místních poplatcích a o rozpočtu obce;
  2. zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání;
  3. volbě a odvolání starosty, místostarosty, členů rady obce a dalších členů zastupitelstva obce, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města;
  4. otázce rozporné s právními předpisy;
  5. pokud by se o položené otázce rozhodovalo ve zvláštním řízení;
  6. uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti;
  7. schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce;

Referendum není možné konat ani tehdy, jestliže od posledního referenda o totožné otázce ještě neuplynuly dva roky.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.