Zákonodárce zavedl s účinností od 30. 9. 2017 soudní poplatek za žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené nesprávným úředním postupem, tedy i průtahy v řízení a nepřiměřenou délkou řízení.

Zákonem č. 296/2017 byla zrušena výslovná výjimka obsažená v zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, na jejímž základě byla řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím vyňata z povinnosti platit veškeré soudní poplatky. Současně byla do zákona o soudních poplatcích vložena položka 8a, dle které se za návrh na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem hradí soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Uvedená novela zákona o soudních poplatcích je účinná od 30. 9. 2017. Nově tak všichni žadatelé o odškodnění za průtahy nebo nepřiměřenou délku řízení, kteří neuspějí u ministerstva (nebo uspějí jenom částečně), a budou se chtít domoci odškodnění u soudu, budou muset za žalobu uhradit soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Soudní poplatek se v odškodňovacím řízení nově hradí i za odvolání a dovolání.

V případě odvolání činí v řízení, ve kterém byla požadována náhrada nemajetkové újmy v penězích (což je u soudních průtahů nejčastější případ), soudní poplatek

  • 2.000 Kč, pokud je předmětem sporu částka 200.000 Kč včetně,
  • 1 % z částky, pokud je předmětem sporu částka vyšší než 200.000 Kč.[1]

Za dovolání činí soudní poplatek 7.000 Kč, pokud je předmětem sporu částka do 100.000 Kč včetně, jinak 14.000 Kč.[2]

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 296/2017, tedy na řízení zahájená přede dnem 30. 9. 2017, se povinnost hradit soudní poplatky nevztahuje.

Zavedení soudního poplatku by údajně mělo odradit kverulanty. Reálně je však účelem zavedení soudního poplatku snaha o odbřemenění státu od velkého podaných žalob na náhradu újmy, což ale pochopitelně povede spíše k tomu, že se méně lidí, kteří byli státem poškozeni, domůže spravedlivého odškodnění. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali již v článku Stát lidi nestíhá odškodňovat za průtahy, chce to řešit novými poplatky.

Poznámky

[1] Viz položku 22 čísl. 2 přílohy zákona o soudních poplatcích.

[2] Viz položku 23 čísl 1 písm. a) a d) přílohy zákona o soudních poplatcích.