V legislativním procesu se právě teď nachází novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Pokud projde Parlamentem, dostanou samosprávy možnost vytvářet tzv. společenství jako specifický svazek obcí. Společenství bude jednak zajišťovat stejnou činnost jako dnešní svazky a vedle toho bude mít na starosti koordinaci veřejných služeb na území členských obcí a strategický rozvoj jejich území.

Aby mohlo tyto úkoly dobře plnit, bude zpracovávat strategii rozvoje společenství obcí. Společenství bude moci vykonávat i část přenesené působnosti za svoje členy (k tomu bude mít společenství speciálního zaměstnance).

Jak vznikne společenství a jaké bude mít orgány?

Společenství mohou vytvořit obce, které se nacházejí ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Takových obcí musí být alespoň 15, nebo musí jít nejméně o tři pětiny všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže do tohoto správního obvodu náleží méně než 30 obcí. Obec bude moci být členem pouze jednoho společenství obcí.

Limitován bude počet společenství, a to následovně:

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž se nachází

  • nejvýše 40 obcí, může vzniknout 1 společenství obcí,
  • 41 až 60 obcí, mohou vzniknout nejvýše 2 společenství obcí,
  • 61 až 80 obcí, mohou vzniknout nejvýše 3 společenství obcí a
  • více než 80 obcí, mohou vzniknout nejvýše 4 společenství obcí.

Podle stávající podoby návrhu novely svazek obcí nabude postavení společenství obcí dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zápisu postavení společenství obcí do rejstříku svazků obcí. Návrh na zápis společenství bude podávat svazek obcí a k návrhu přiloží svoje stanovy a další zákonem stanovené dokumenty.

Nejvyšším orgánem společenství obcí bude shromáždění starostů. V čele společenství obcí bude stát jeho předseda, který jej také bude zastupovat navenek.  Předseda bude volen shromážděním starostů z řad jeho členů. Stanovy společenství obcí pak stanoví způsob zastupování předsedy společenství obcí, pokud nevykonává svou funkci. Společenství může mít i další orgány, pokud tak určí stanovy.

 Zrušení společenství

Společenství může zaniknout několika způsoby. Jednak bude moci krajský úřad rozhodnout o zrušení postavení společenství obcí na návrh společenství. Vedle toho může dojít k „nedobrovolnému zániku“, pokud by byly porušeny požadavky dané zákonem (např. počet obcí ve společenství). Když by taková situace (nesplnění podmínek) trvala déle než 6 měsíců, je úkolem společenství nechat se zrušit. Když by tak neučinilo, vyzve je nejprve krajský úřad ke zjednání nápravy a dá mu k tomu lhůtu nejdéle půl roku. Když by k nápravě nedošlo, rozhodne krajský úřad o zrušení společenství sám.

Online zasedání zastupitelstva

Vedle novinky o společenství obcí posvěcuje novela víceméně fungující praxi: distanční zasedání zastupitelů. Již dnes některé samosprávy tyto otázky ve svých jednacích řádech upravily a novela dává této otázce jen konkrétní pravidla.

V novém § 92a se tak uvádí, že stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva obce, může se člen zastupitelstva obce účastnit jednání zastupitelstva obce též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva obce distančním způsobem. Člen zastupitelstva obce má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva obce osobně. To platí obdobně i pro účast veřejnosti na jednání zastupitelstva obce.

Text návrhu zákona je dostupný v systému VeKLEP.

Rádi naše zkušenosti s obecním právem i právem spolkovým zužitkujeme při přípravě zakládacích dokumentů společenství obcí.