Otázka: Schvaluje smlouvu obce s investorem rada nebo zastupitelstvo?

Odpověď:

Pro získání odpovědi na tuto otázku se musíme podívat do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, konkrétně pak do toho, jaké rozhodovací pravomoci jsou svěřeny zastupitelstvu a jaké radě, resp. Starostovi v obci, kde se rada nevolí. Je přitom důležité mít na paměti, že se u smluv s investory často jedná o různě zkombinované smluvní typy nebo smlouvy nepojmenované.

Pokud je součástí takové smlouvy závazek obce, který se týká nemovitého majetku, ať už ve smyslu jeho poskytnutí k výstavbě nebo jiné akci investora, nebo naopak převzetí nemovitosti obcí od investora, pak by takovou smlouvu mělo prakticky vždy schvalovat zastupitelstvo, a to podle § 85 písm. a) zákona o obcích: Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce.

Pokud by se smlouva týkala pouze jiných závazků než převádění nemovitých věcí, nebo by šlo o nemovité věci, ale pouze o inženýrské sítě a pozemní komunikace, mohla by smlouvu uzavřít i rada podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu), nebo starosta v obci, kde se rada nevolí.

Abychom odpověď na tuto otázku shrnuli: některé smlouvy může uzavírat jen rada, nebo dokonce jen starosta, pokud ale jde o nemovitosti, musí smlouvu uzavírat zastupitelstvo. Jde-li o komplikované záměry (kupř. o určité hodnotě příspěvku investora), je lépe, když si pravomoc k jejich uzavírání rovněž vyhradí zastupitelstvo.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.