Nejvyšší správní soud se v těchto dnech zabýval zajímavou otázkou – může obec napadat opatření obecné povahy, kterým je stanovena objízdná trasa při uzavírce jiné silnice?  Rozhodoval na základě kasační stížnosti obce Běleč, která byla dotčena vymezením objížďky pro nákladní dopravu. Obec namítala zásah do práva občanů na ochranu zdraví a na příznivé životní prostředí a do zájmů, které má na svém území samospráva chránit a pečovat o ně, konkrétně do zájmu na ochraně klidného bydlení a možnosti dopravy občanů obce.

NSS: obec je opatřením dotčena na svých právech

Krajský soud v Českých Budějovicích byl nekompromisní a obci dokonce nepřiznal ani aktivní procesní legitimaci, což se při soudním přezkumu opatření obecné povahy stává spíše výjimečně. Nejvyšší správní soud rozhodnutí KS zrušil a vrátil ho k dalšímu řízení, a to s následujícím odůvodněním:

„Stěžovatelka představuje samosprávné společenství občanů vymezeného území, kteří mohou spravovat své záležitosti (čl. 100 Ústavy České republiky). Byť obec není dobrovolným ani jednolitým sdružením občanů hájících jeden společný zájem, podle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), platí, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Uložením povinnosti obcím pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů je sledována vlastní podstata samosprávného poslání obcí jakožto veřejnoprávních korporací… Je proto zcela přirozené, že se obec hodlá bránit záměru, který může zasáhnout do práv jejích občanů…

Provoz na pozemních komunikacích je spojen s produkcí prachu, vibrací a hluku, přičemž změna regulace provozu zjevně může ovlivnit množství těchto imisí v určitém místě. Jestliže dle napadeného opatření měla být objízdná trasa pro nákladní dopravu vedena mj. přes území obce Běleč, takové užívání pozemní komunikace zjevně má potenciál zasáhnout do práv občanů obce Běleč, ať již jde o právo na příznivé životní prostředí, právo na ochranu zdraví, právo vlastnické aj.

Skutečnost, že pozemní komunikace jsou ze své podstaty určeny k provozu, že komunikace musí být opravovány a vlastník komunikace, po níž má být vedena objížďka, nebo která může být úpravou dotčena v důsledku zvolené trasy a značení objížďky, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace, jak zdůraznil odpůrce, není v nyní projednávané věci relevantní a především nemá vliv na závěr o aktivní procesní legitimaci. Jak již bylo uvedeno, otázka, zda se jedná o zkrácení na právech oprávněné a přiměřené, jež je osoba zásadně povinna strpět, přichází na řadu až při věcném posouzení návrhu a v něm obsažených námitek.

Rovněž i tvrzený zásah do vlastnického práva samotné stěžovatelky založený na (nikoliv zjevně iracionálním) předpokladu, že řidiči nákladních automobilů mohou namísto stanovené a vyznačené objízdné trasy volit kratší a pro ně výhodnější trasu vedoucí mj. po místní komunikaci Bzová – Běleč ve vlastnictví stěžovatelky, považuje Nejvyšší správní soud za myslitelný a pro založení aktivní legitimace stěžovatelky k podání návrhu zcela dostačující.“

 Musí být zvolena nejméně občany zatěžující trasa

Silniční doprava, zejména pak ta nákladní, je pro mnohé obce a jejich občany mimořádně zatěžující. Je proto jistě dobře, že NSS přiznal samosprávě možnost bít se za lidi, kterým průjezd kamionů přes objížďku zásadně zkomplikuje život a ohrozí jejich zdraví. Bude zajímavé sledovat, jak bude krajský soud (anebo opět NSS) rozhodovat o předmětném opatření obecné povahy. Je to komplikovaná záležitost, protože objízdné trasy nepochybně musí někudy vést, současně je ale třeba pečlivě zvažovat, zda zvolená trasa skutečně co nejméně zasahuje do práv občanů obcí na těchto trasách nich ležících.

Rozhodnutí soudů bude mít význam i pro další starostky a starosty, kteří by se rozhodli hájit práva lidí žijících v „jejich“ obci (ať již jde o zmíněnou dopravu nebo třeba výstavbu větrných elektráren).

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 6 As 243/2021 – 31 ze dne 15. 9. 2022, dostupný na www.nssoud.cz