Příjemci dotací by neměli zbystřit až v okamžiku, kdy jim přijde výzva k vrácení dotace (o té jsme již psali zde), ale už v okamžiku, kdy je zahájena veřejnoprávní kontrola ohledně dotace. K tomu přitom může dojít ještě před čerpáním dotace, ale také až několik let po ukončení projektu. V tomto textu se budeme věnovat otázce, jak má poskytovatel dotace, resp. kontrolující osoba, postupovat, pokud jsou proti protokolu o kontrole podány tzv. blanketní námitky.

Oprávnění příjemce při veřejnoprávní kontrole dotace

Podle § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

(1) Kontrolovaná osoba je oprávněna

  1. požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
  2. namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
  3. seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
  4. podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

V jaké lhůtě je možné námitky podat?

Podle § 13 kontrolního řádu

(1) Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

(2) Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Je možné podat blanketní námitky a následně je doplňovat?

Protokol o kontrole může být relativně rozsáhlý. Navíc podle § 14 kontrolního řádu

(2) Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou

To na příjemce dotace, který se chce proti protokolu o kontrole bránit, klade poměrně značné nároky. Někdy je tak situace řešena tím, že jsou podány pouze tzv. blanktní námitky (tedy námitky bez konkrétní specifikace proti čemu směřují a z jakých důvodů).

Samozřejmě se nejedná o ideální řešení, ale máme za to, že je to postup možný. Subsidiárně se zde uplatní správní řád a postupuje se obdobně, jako kdyby bylo podáno blanketní odvolání. Povinností kontrolního orgánu je v takovém případě vyzvat příjemce dotace jako kontrolovanou osobu v souladu s § 37 odst. 3 správního řádu k doplnění námitek  ve smyslu, a k tomu doplnění stanovit přiměřenou lhůtu.

Tedy pokud podané námitky neobsahují všechny předepsané náležitosti dle § 13 odst. 2 kontrolního řádu (a jedná se tzv. blanetní námitky), kontrolní orgán musí příjemci umožnit v přiměřené lhůtě jejich doplnění (dle § 37 odst. 3 správního řádu). Pouze pokud by kontrolovaná osoba v přiměřené lhůtě námitky (jejich
odůvodnění) neupřesní, zamítne je nadřízená osoba kontrolujícího dle § 14 odst. 2 kontrolního řádu jako nedůvodné.

Stanovisko Ministerstva vnitra

Tento postup ve svých stanoviscích potvrzuje také Ministerstvo vnitra, které rovněž uvádí:

„od požadavku prodloužit lhůtu pro podání námitek je nutno odlišovat situaci, kdy osoba podá tzv. blanketní námitky,
v níž je třeba vycházet z podpůrné (subsidiární) aplikace příslušných ustanovení správního řádu (srov. § 28 kontrolního řádu) a nahlížet na ni obdobně jako na blanketní odvolání, kde Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 6. března 2009, čj. 1 As 4/2009 -53 judikoval: „Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat vedle náležitostí dle § 37 odst. 2 správního řádu i údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Nemá-li odvolání některou z těchto náležitostí, postupuje správní orgán dle § 37 odst. 3 správního řádu. Rozhodne-li správní orgán, aniž by bylo odvolání doplněno, je jeho postup vadný a v rozporu s procesními předpisy.““

Závěr

Podání tzv. blanketních námitek tedy není ideální možností, kterou bychom zde doporučovali. Lepší a jistější samozřejmě vždy je, aby námitky byly podány rovnou jako řádně odůvodněné. Tento článek ovšem upozorňuje na skutečnost, že v případě blanketních námitek by měla být kontrolovaná osoba vyzvána k jejich doplnění v přiměřené lhůtě.