V jednom městě, kde mezi zastupiteli nepanují patrně ty nejlepší vztahy (a takových bude jistě víc), bránili na městském úřadu zastupiteli, který nebyl radním, nahlížet do zápisů z rady. Onen zastupitel se rozhodl bránit u soudu proti takovému nezákonnému zásahu. Uspěl a jeho případ může být zajímavý i pro ostatní z obou stran barikád.

Právo zastupitele nahlížet do zápisů ze schůze rady nelze vykládat restriktivně

Krajský soud v Českých Budějovicích k tomu řekl: „Podle 101 odst. 3 zákona o obcích věta třetí zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Podle § 82 písm. c) má člen zastupitelstva při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů…

Úprava obsažená v § 101 odst. 3 zákona o obcích stanovuje povinnost ukládat zápisy rady obce u obecního úřadu k nahlížení zastupitelům obce a dále oprávnění zastupitelů obce do těchto uložených zápisů nahlížet. Jedná se o samostatnou úpravu, na kterou obecná úprava § 82 písm. c) téhož zákona nedopadá. Nestanovil-li zákonodárce dalších podmínek, není zde žádného důvodu vykládat pojem „nahlédnout“ restriktivně, jak žalovaný navrhuje, upozorňuje-li setrvale na úpravu § 82 písm. c) zákona o obcích a na něj navazující judikaturu… Dostavil-li se žalobce jako zastupitel obce v úřední den a úřední hodinu na obecní úřad, kde ústně požádal o nahlédnutí do zápisu rady obce, měl být tento jeho požadavek vyřízen ihned a bez omezení.“

Proti neposkytnutí informací zastupiteli se lze bránit tzv. zásahovou žalobou

Soud se vyjádřil také k tvrzení městského úřadu, že zastupitel chtěl informací víc, což bylo zatěžující: „Přisvědčit nelze ani argumentaci žalovaného, že žalobce požaduje po úřadu či obci velké množství informací, za rok cca 30 a kdyby tak činilo všech 20 zastupitelů, nebylo by vyřízení jejich požadavků možné. Jednak se jedná pouze o hypotetickou situaci, jednak nelze žádnému ze zastupitelů upřít jejich práva. Nadto samotné faktické nahlédnutí do zápisu z rady není z povahy věci technicky či časově náročným úkonem, zvlášť když žalovaný disponuje těmito zápisy v listinné podobě tak, jak demonstroval jeho právní zástupce při jednání soudu.“

Neposkytnutí informací zastupiteli, na které má tento právo, je tedy nezákonným zásahem podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, proti kterému se lze bránit žalobou. Na to by měli myslet ti, kdo jsou v obcích aktuálně ve vedení.

Podle rozsudku KS v Českých Budějovicích, čj. 51 A 31/2023- 44, ze dne 15. 11. 2023. Ve věci bude pravděpodobně rozhodovat ještě také NSS.

Více našich článků k problematice zápisů ze zasedání rady či zastupitelstva najdete zde.