Našemu klientovi bylo v červnu 2021 doručeno rozhodnutí krajské hygienické stanice o tom, že spáchal přestupek, když v listopadu 2020 neměl ve vlaku společnosti Leo Express (v I. třídě) nasazenu roušku. Dokud klient „konzumoval“, dopadala na něj výjimka z opatření. Když ale roušku déle nenasazoval, agilní spolucestující zavolala stevardku a ta klienta udala na policii. Nic nepomohlo, že navrhoval, že si zaplatí další kávu.

KHS uložila třítisícovou pokutu

Rozhodnutím ze dne 18. 6. 2021 KHS byla klientovi uložena pokuta 3 tisíce Kč za to, že „dne 2.11.2020 ve vlaku společnosti Leo Express č. 1232, ve stanici Choceň, nesplnil povinnost uloženou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN ze dne 19.10.2020 (dále jen ,,mimořádné opatření“) vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, konkrétně povinnost stanovenou v čl. I, bodu 1 písm. b) mimořádného opatření, neboť pobýval v prostředku veřejné dopravy bez ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Naše argumentace a vývoj rozhodování soudů

Hned v červnu 2021 jsme podali odvolání. Odvolacích námitek bylo více, na prvním místě jsme ale namítali porušení trestní zásady nullum crimen sine lege (zákaz trestu bez zákona). A to z toho důvodu, že rozsudkem MS v Praze ze dne 13. 11. 2020 bylo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zrušeno pro nezákonnost pro vážné vady (tento rozsudek byl vydán také na základě naší žaloby – soud pak spojil řízení 4 žalobců ke společnému projednání). Namítali jsme, že není možné uložit pokutu za porušení pravidla, které bylo soudem zrušeno jako nezákonné. Jednalo se o první takové rozhodnutí, do té doby se soudy přezkumu rouškových opatření bránily.

V mezidobí se stejnou argumentací uspěl advokát Zdeněk Koudelka, který zastupoval exprezidenta Václava Klause. Rozhodnutí Městského soudu v Praze nedávno potvrdil také NSS.

Ministerstvo zdravotnictví: nelze udělit pokutu za opatření, které bylo zrušeno soudem

V návaznosti na popsaný vývoj rozhodování soudů ministerstvo po více než dvou letech od podání odvolání naši argumentaci uznalo, zrušilo rozhodnutí KHS a řízení zastavilo. Své rozhodnutí odůvodnilo následovně:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 11. 2020, č.j. 18 A 59/2020-226, mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020, č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, ve výroku I. kvůli nedostatečnému odůvodnění zrušil, a to dnem 21. 11. 2020. KHS v odůvodnění svého rozhodnutí cituje bod 162. uvedeného rozsudku: „Pokud jde o okamžik zrušení předmětného mimořádného opatření (jeho rozhodné části), pak podle citovaného § 101d s. ř. s. platí, že soud opatření obecné povahy zruší dnem, který v rozsudku určí.

Při úvahách, k jakému okamžiku mimořádné opatření zrušit, přitom soud přihlédl k tomu, že odpůrci by měl být za účelem účinné ochrany před šířením nákazy koronaviru poskytnut rozumný časový prostor, aby, shledá-li pro to dostatek důvodů, obdobné opatření opětovně přijal a zohlednil v něm všechny výše uvedené výtky zdejšího soudu. Z tohoto důvodu soud okamžik zrušení předmětného mimořádného opatření posunul až na den 21. 11. 2020, od 0:00 hod. K uvedeném datu tedy pozbyde bod I. mimořádného opatření ze dne 19. 10. 2020 platnosti a účinnosti, přičemž při stanovení tohoto data soud rovněž zohlednil dobu prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 (viz usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020, č. 1108); povinnost nošení roušek tak nezanikne před jeho skončením.“

KHS podle odůvodnění napadeného rozhodnutí z citovaného rozsudku dovodila, že v den spáchání přestupku 2. 11. 2020 ještě platila povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, daná mimořádným opatřením, přičemž Městský soud v Praze určil okamžik zrušení inkriminovaného mimořádného opatření až po tomto datu, nikoliv před ním, kdy konstatoval, že povinnost nošení roušek nezanikne před skončením nouzového stavu, prodlouženého do dne 20. 11. 2020.

Následně Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 26. 10. 2022, č.j. 17 Ad 7/2021- 47, uvedl, že „jak prvostupňové, tak napadené rozhodnutí se opírají o opatření obecné povahy, jehož nezákonnost byla již před jejich vydáním vyslovena soudem a toto opatření obecné povahy bylo zrušeno. Rozhodnutí správních orgánů obou stupňů tedy vychází z nezákonného podkladu (a jeho nezákonnost nadto byla správním orgánům obou stupňů známa), což způsobuje také jejich nezákonnost. Nelze vyvozovat trestní odpovědnost za porušení pravidla, které bylo shledáno nezákonným ještě před vydáním správního rozhodnutí. Již hygienická stanice tak měla po zrušení předmětného opatření řízení o přestupku zastavit. Pokud však bylo v rozporu se zákonem vydáno prvostupňové rozhodnutí, měl jej žalovaný zrušit a sám řízení zastavit. Tím, že tak neučinil, došlo k vydání nezákonného rozhodnutí.“

NSS v rozsudku ze dne 4. 8. 2023, č.j. 2 As 268/2022 – 29, shledal kasační stížnost ministerstva proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2021 jako nedůvodnou. NSS souhlasil s Městským soudem v Praze, že pokud bylo rozhodnutí o přestupku vydáno na základě nezákonného podkladu, je takové rozhodnutí nezákonné, neboť nelze právně postihovat skutek, který byl spáchán porušením mimořádného opatření, jež později zrušil správní soud pro nezákonnost, jestliže správní rozhodnutí byla vydána až po zrušení mimořádného opatření. Podle NSS „adresáti mimořádných opatření jsou povinni se těmito opatřeními řídit jen do doby, kdy je případně správní soud shledá nezákonnými. Sankce za přestupky mohou být ukládány pouze na základě zákonných mimořádných opatření. Pokud soud mimořádné opatření pro jeho nezákonnost zruší, je povinností správních orgánů přestupkové řízení ohledně jednání naplňující skutkovou podstatu přestupku konkretizovanou v takovém mimořádném opatření nezahajovat. Pokud již přestupkové řízení bylo zahájeno, jsou správní orgány povinny je ex offo zastavit. Opačný výklad by byl v rozporu se zásadami správního trestání, zejména se zásadou zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele zakotvenou v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.“

Ministerstvo konstatuje, že jelikož napadené rozhodnutí KHS č.j. KHSPA 11725/2021/OS-Pce, ze dne 18. 6. 2021, bylo vydáno na základě stejného mimořádného opatření, zrušeného Městským soudem v Praze, jedná se s ohledem na výše citovanou judikaturu o rozhodnutí vydané v rozporu s právními předpisy.

K odvolání obviněného ministerstvo uvádí, že se ztotožnilo s odvolací námitkou, že KHS nemohla obviněného trestat za porušení mimořádného opatření poté, co bylo zrušeno soudem. Ministerstvo se proto již nezabývalo.“

 

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví e dne 11. srpna 2023 Č.j.: MZDR 30217/2021-6/PRO.