Otázka: Má obec právo na ochranu svého vlastnictví, když majitel sousedního pozemku zamezuje přístupu na pozemky obce, které ale je veřejným prostranstvím?

Odpověď:

Obec sice je specifickou právnickou osobou (veřejnoprávní korporací) a vztahují se na ni z tohoto důvodu některá speciální pravidla, ale pokud jde o ochranu vlastnického práva (tj. o situace, kdy je obec v soukromoprávním postavení), pohlíží se na ni stejně jako na jiné fyzické nebo právnické osoby.

Obec se tedy může bránit proti rušení vlastnického práva u soudu stejně jako kdokoliv jiný. Nejvyšší soud k tomu říká: „Postavením obce jako veřejnoprávní korporace se podrobně zabýval Nejvyšší soud např. v rozsudku ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 33 Cdo 4988/2009. Uvedl, že obec jako územní samosprávný celek je společenstvím občanů – pospolitostí osob (občanů obce) žijících na určitém území (území obce) a spravujících své záležitosti. Je veřejnoprávní korporací, tzn. veřejnoprávním subjektem, právnickou osobou veřejného práva, která je zřízena zákonem a které je svěřeno zajišťování části veřejných úkolů (výkon veřejné správy).

Jako veřejnoprávní korporace vystupuje ve dvojím postavení – jako subjekt veřejné moci vykonávající veřejnou moc (projevující se např. ve vydávání obecně závazných vyhlášek, v nichž se jejich adresátům jednostranně ukládají povinnosti, či v činnosti obcí zřízené obecní policie, která za použití zákonem stanovených pravomocí zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku) a současně jako subjekt práva, vstupující do soukromoprávních vztahů, v nichž má s jinými právnickými či fyzickými osobami rovné postavení.

Vstupuje-li obec do právních vztahů soukromého práva (občanského, obchodního, pracovního), vystupuje zásadně stejně jako kterýkoliv jiný subjekt těchto vztahů. Při nakládání s majetkem a vlastními finančními prostředky má tak zásadně stejné postavení jako kterýkoliv jiný vlastník… s ohledem na postavení obce při ochraně vlastnického práva jako rovnoprávného subjektu soukromého práva nelze na obec klást stejné požadavky jako při výkonu veřejné moci [ukládání povinností adresátům jejích aktů jak v samostatné působnosti, např. vydáváním obecně závazných vyhlášek (§ 7 odst. 1, § 10 zákona o obcích), tak v přenesené působnosti (§ 7 odst. 2, § 61 a násl. zákona o obcích)].“ (Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 787/2020 ze dne 6. 5. 2020.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.