Otázka: Jsou stanoviska dotčených orgánů vydaná během procesu územního plánování pro návrh územního plánu závazná?

Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí, že „orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona“.

Platí tedy, že ač stanoviska vydávaná v procesu územního plánování nejsou závaznými stanovisky ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou pro územně plánovací dokumentaci závazná a není prakticky možné je nerespektovat. Jednalo by se o závažné pochybení, které by s vysokou pravděpodobností vedlo ke zrušení územního plánu, jeho části nebo změny soudem.

Ostatně v souladu s § 54 stavební zákona mají zastupitelé povinnost vydat územní plán až po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Podobně i pořizovatel má ještě před tím, než finální návrh územního plánu předloží zastupitelstvu k rozhodnutí, povinnost podle § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona přezkoumat soulad návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.