Otázka: Může být totožná osoba pořizovatele a zpracovatele územního plánu?

Odpověď:

Někdy se stane, že obec pořizuje územní plán skrze tzv. létajícího pořizovatele. Tím je architekt s příslušnou autorizací podle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Prostřednictvím takové odborné osoby pak obec splňuje kvalifikační požadavky na výkon činnosti pořizovatele územního plánu. V některých případech dochází k tomu, že architekt je ze stejné kanceláře jako zpracovatel územního plánu.

Stávající stavební zákon neurčuje přesně, zda smí či nesmí pořizovatel vykonávat současně roli projektanta. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) však celkem jasně stanoví v § 46 odst. 3, že výkon územně plánovací činnosti osobami podle odstavce 2 (pořizovatelem, resp. tzv. zástupcem pořizovatele, tj. osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, které bylo uděleno oprávnění k výkonu územně plánovací činnosti Nejvyšším stavebním úřadem) a činnost projektanta jsou vzájemně neslučitelné.

V důvodové zprávě k novému stavebnímu zákonu se k této problematice uvádí: „Odstavec 3 uvádí, že výkon územně plánovací činnosti osobami podle odstavce 2 a činnosti projektanta územně plánovací dokumentace nebo územní studie jsou vzájemně neslučitelné. Toto ustanovení směřuje k fyzické osobě, kterou pořizovatel územně plánovací činnost vykonává, a osobě projektanta, jakožto fyzickým osobám. Tedy, že osoba, kterou pořizovatel zabezpečuje své činnosti, nemůže současně plnit také funkci projektanta.

Důvodem je skutečnost, že proces pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování je komplexní činnost s jednoznačně specifikovanými rolemi jednotlivých aktérů, které by se neměly vzájemně překrývat. V této souvislosti je nezbytné uvést, že tímto ustanovením není popřena situace, kdy příslušný pořizovatel jakožto úřad plní zároveň i roli projektanta, avšak pouze za předpokladu, že tyto činnosti vykonávají rozdílné fyzické osoby. Nedodržení tohoto ustanovení má za následek neplatnost úkonů pořizovatele od samého počátku, neboť nelze prokázat, že v rámci procesu byla zajištěna dostatečná kontrola procesů, které musí být v rámci pořizování dodrženy. Ve vztahu k projektantovi, který je vždy autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., se jedná o závažné porušení povinností autorizované osoby, a lze tak postupovat podle části čtvrté tohoto zákona.

Ani dnes by z totožných důvodů nemělo dojít k personálnímu propojení pořizovatele a zpracovatele územního plánu, ledaže by zpracovatelem byla kupř. příspěvková organizace statutárního města.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.