Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon na několika místech týkajících se územního plánování operuje s termíny pořizovatel a projektant. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké postavení má vůči těmto dvěma subjektům obec, která územní plán vydává?

Obecnou metodiku k procesu pořízení územního plánu nebo jeho změny najdete zde.

Pořizovatel je orgán územního plánování, vystupuje v přenesené působnosti. Jeho úkolem je zpracovat návrh zadání územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem poté, kdy zastupitelé rozhodli o tom, že se územní plán (nebo jeho změna) vůbec budou pořizovat. Dále má během územního plánování celou řadu dalších úkolů.

Pořizovatelem může být buď orgán obce s rozšířenou působností nebo mohou obce, které takovýto orgán nemají, uzavřít smlouvu s tzv. létajícím pořizovatelem nebo najmout úředníka s odpovídající kvalifikací, který pro danou samosprávu bude roli pořizovatele vykonávat.

Pokud vás zajímá, jaké jsou povinnosti obcí pořizujících územní plán prostřednictvím létajícího pořizovatele, můžete nahlédnout sem.

Vedle pořizovatele potřebují obce během územního plánování i projektanta (zpracovatele územního plánu). Ten se může do jisté míry podílet už na přípravě zadání. Musí jít o autorizovaného architekta.

Metodické doporučení k tomu, jak může probíhat spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu si přečtěte zde.

S projektantem musí obce uzavřít soukromoprávní smlouvu o dílo. Jak na to, se můžete podívat právě tady.

Během celého procesu přípravy návrhu a jeho úprav spolupracuje na návrhu tým pořizovatel – projektant – určený zastupitel.

Jaká je role určeného zastupitele v územním plánování zjistíte zde.

Protože stavební zákon je v rozdělení jednotlivých úkolů mezi projektanta a pořizovatele mírně nekonzistentní, doporučujeme obcím inspirovat se prezentací ministerstva pro místní rozvoj. Ta je dostupná zde. Důležité si je zapamatovat tyto hlavní úkoly:

POŘIZOVATEL: zajišťuje procesní stránku (např. projednání návrhu s dotčenými orgány a veřejností) a dohlíží na zákonnost územního plánování.

PROJEKTANT (ZPRACOVATEL): tvoří textovou a grafickou část územního plánu, odpovídá za odborné řešení.

SAMOSPRÁVA: vystupuje jako orgán veřejné správy (vydává územní plán jako oaptření obecné povahy), uzavírá smlouvu s projektantem a zajišťuje financování zpracování návrhu územního plánu.