Otázka: Hrozí obci, že bude platit náhrady investorům, když jsme měli v územním plánu podmínku pořízení územní studie a nestihlo se zadat ji do evidence územně plánovací činnosti dřív než za 4 roky od účinnosti územního plánu?

Odpověď:

Náhrady za změny v území upravuje § 102 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Obecně platí, že náhrady se neposkytují, pokud od účinnosti územního plánu (nebo změny, která zastavitelnost umožnila) uplynulo více než 5 roků.

Pokud územní plán stanovil pro určitou lokalitu podmínku zpracování územní studie, stávající stavební zákon stanoví poněkud zvláštní pravidlo: jestliže nebyla územní studie zapsána do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání územně plánovací dokumentace, která tuto podmínku stanovila, lhůta 5 let se prodlužuje o dobu, o kterou byla lhůta 4 let pro zapsání studie do evidence překročena.

Pokud by kupř. vydala obec územní plán v březnu 2015 a územní studie by byla zapsána do evidence nejpozději v březnu 2019, uplynula by lhůta pro nárok na poskytnutí náhrad za změny v území v březnu 2020. Kdyby ale byla územní studie zaregistrována až v březnu 2020, prodloužila by se lhůta o jeden rok a uplynula by v březnu 2021.
Nový stavební zákon také stanoví obecně lhůtu pěti let, po kterou nelze územní plán změnit, aniž by dotčeným vlastníkům náležely náhrady. Upravuje ale jinak běh lhůty, pokud vlastník nemá reálně možnost pozemek využívat.

Podle § 133 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon bude od roku 2023, pokud se nějak nezmění účinnost nového stavebního zákona, platit, že do pětileté lhůty se nebude započítávat doba, po kterou bylo zastavění pozemku znemožněno v důsledku stavební uzávěry nebo jiného dočasného omezení zastavitelnosti pozemku stanoveného územně plánovací dokumentací.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.