Otázka: Je možné postavit na lesním pozemku stromový domek k následnému sezónnímu pronájmu? Naše obec, včetně tohoto pozemku (neplodná půda/ostatní plocha) nemá územní plán a nám tak nastává otázka, zda je možné si zde postavit stromový domek o zastavěné ploše cca 24 m2? Případně za jakých podmínek je toto možné?

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku se liší podle toho, jaká je v obci situace ohledně zastavěného území. Obce, které nemají územní plán, mají častokrát vymezené zastavěné území opatřením obecné povahy podle § 59 a 60 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Pokud tomu tak není, pak platí § 2 odst. 1 písm. d), e) a f). Podle těchto ustanovení je v obci, která nemá územní plán, ani vymezené zastavěné území zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“).

Ty pozemky, které nejsou v zastavěném území, jsou nezastavěným územím. Pro výstavbu v něm pak platí velmi přísné podmínky podle § 18 dost. 5 stavebního zákona: V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

Na území obcí bez územního plánu je dále nutno rozlišovat ještě nezastavitelné pozemky, které nelze zastavět, a to:

  1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;
  2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha,

Pokud jde o lesní pozemek, krom toho, jestli je pozemek v zastavěném území, je nutno řešit i to, že jde o lesní pozemek a spadá pod režim zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon. Ten stanoví další podmínky pro odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Je otázkou, zda to bude v dané obci vůbec možné, když se v § 15 odst. 2 lesního zákona uvádí: Odnětí nebo omezení pro nové stavby pro rekreaci na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. V lesích ochranných a v lesích zvláštního určení nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy ochranné nebo za lesy zvláštního určení.

Otázku možnosti výstavby by mohl stavebník řešit jako tzv. územně plánovací informaci podle § 21 stavebního zákona.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.