Otázka č. 152: Podléhá veřejnoprávní smlouva nějaké kontrole?

Odpověď:

Ano, podle § 165 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je možné přezkoumat soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. Podnět k přezkumu dává ta strana smlouvy, která není správním orgánem ve smyslu správního řádu, a to do 30 dnů, kdy se o důvodu pro zahájení přezkumného řízení dozvěděla.

Pokud se ukáže v rámci přezkumu, že smlouva je skutečně v rozporu s právními předpisy, správní orgán ji zruší. Zrušena mohou být i jen některá ustanovení, která lze oddělit od ostatních. Pro přezkum se použije většina ustanovení správního řádu určených pro klasický přezkum rozhodnutí.

Při přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy se správní orgán zabývá ochranou práv smluvní strany nabytých v dobré víře (§ 94 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve spojení s § 165 odst. 7 téhož zákona), a to i v případě veřejnoprávní smlouvy, která se ještě nestala účinnou. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2020, čj. 8 As 50/2018-72, právní věta citovaná dle systému ASPI.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.