Otázka: Může rada používat razítko úřadu?

Odpověď:

V obci je třeba rozlišovat mezi razítkem obce a úředním razítkem obecného úřadu. Používání razítek je upraveno v § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zejména v zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. Ten v § 6 odst. 1 stanoví, že úředním razítkem je razítko vytvářející otisk kruhového tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, na němž je vyznačen malý státní znak; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla.

Podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona o užívat mohou státní znak oprávněny používat kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy. Malý státní znak smí užívat pouze na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona (§ 5)

Podle § 11 odst. 5 zákona o obcích mohou samosprávy používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem, to znamená, že razítko obce užívají v rámci výkonu samostatné působnosti. Orientovat se při rozhodování, které použít razítko, mohou podle záhlaví dokumentu, který chtějí orazit.

Podle § 11 odst. 1 a 2 platí, že:

  • všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova „obec“ („město“, „městys“) a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil;
  • všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy „Obecní úřad“ („Městský úřad“, „Úřad městyse“) s uvedením názvu obce, městyse nebo města.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.