Otázka: Vlastník pozemku che nahlížet do podkladů pro pořizování návrhu územního plánu. Musíme mu to umožnit?

Odpověď:

Územní plán se pořizuje a vydává jako opatření obecné povahy. Proto se pro něj také zakládá spis (tvoří ho dokladová část procesu pořízení územního plánu), postupuje se obdobně podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který upravuje vedení spisu v klasickém správním řízení.

Do spisu je samozřejmě možno nahlížet za podmínek podle § 38 správního řádu. Do spisu tedy mohou nahlížet ti, kdo prokážou právní zájem nebo jiný vážný důvod. Současně nesmí tímto postupem (tj. nahlížením) být porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Ti, kdo mají právo do spisu nahlížet, si mohou kupř. pořizovat i výpisy nebo kopie (je třeba dbát na GDPR). Pokud by pořizovatel neumožnil do některých částí spisu oprávněným osobám nahlížet, musí o tom vydat usnesení.

K vedení spisu při územním plánování vydalo ministerstvo pro místní rozvoj metodické sdělení.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.