Otázka: Můžeme v územním plánu určit k vyvlastnění i pozemky pro veřejná prostranství?

Odpověď:

Účely vyvlastnění jsou uvedeny v § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon takto:

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o:

  • veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
  • veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,
  • stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
  • asanaci (ozdravění) území.

Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

Je tedy zřejmé, že právo vlastnické lze vyvlastnit pro některé veřejně prospěšné stavby a opatření. To ale není totéž jako veřejné prostranství, jak jej vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (tj. všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru).

Pro veřejná prostranství tedy není možno v územním plánu vymezit pozemky k vyvlastnění, navíc je důležité zdůraznit, že veřejná prostranství nemohou na základě vymezení plochy v územním plánu vzniknout (vznikají přímo splněním podmínek pro vznik veřejného prostranství). Územní plán buď pouze potvrzuje, že někde veřejné prostranství již existuje (stav) nebo je pouze plánuje (návrh).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.