Otázka: Jak se vymezuje zastavěné území v obci, která nemá územní plán?

Odpověď:

V tom případě se postupuje podle § 59 a 60 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Obec může rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem (má-li od borně způsobilou osobu) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán vyznačen v katastrální mapě.

Zastavěné území se vydává jako opatření obecné povahy. Během jeho pořizování se svolává místní šetření (účastní se obec a dotčené orgány hájící veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče). Dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska. O návrhu se pak vede řízení, námitky mohou podat vlastníci pozemků, které mají být do zastavěného území zahrnuty (§ 58 odst. 2 stavebního zákona) a vlastníci pozemků sousedních. Jestliže se návrh mění, dotčené orgány se k těmto změnám mohou vyjádřit. Vymezení zastavěného území lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s výsledky projednání. V případě, že rada obce nesouhlasí s předloženým návrhem nebo s výsledky jeho projednání, schválí pokyny pro přepracování návrhu a vrátí jej pořizovateli k úpravě a novému projednání.

V souladu s § 6 odst. 6 písm. a) stavebního zákona vydává vymezení zastavěného území rada.

Nemá-li obec územní plán nebo vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (tzv. intravilán).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.