Otázka: Pořizuje se zadání při zkráceném postupu změny územního plánu?

Odpověď:

Zkrácený postup pořizování územního plánu je upraven v § 55a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Použije se v případě, že takto výslovně uvede zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, nebo při schválení zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Pokud o pořízení změny rozhodne zastupitelstvo, podle § 55a odst. 1 se zadání nepořizuje. Právě o fázi zadání a společného jednání je celý proces zkrácen.

O pořízení změny ve zkráceném režimu rozhoduje zastupitelstvo buď z vlastního podnětu nebo na návrh (návrh musí mj. obsahovat také návrh obsahu změny územního plánu, včetně případného požadavku na zpracování variant řešení). Na základě rozhodnutí zastupitelů o pořízení územního plánu pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.

Návrh změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, pořizovatel doručí krajskému úřadu a obci, pro kterou je změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání. Postupuje se obdobně jako při klasickém veřejném projednání. Také v ostatních navazujících fázích se postupuje podobně jako u běžné změny, resp. při pořizování celého územního plánu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.