Otázka: Musí obec zveřejňovat usnesení zastupitelstva a rady online?

Odpověď:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ukládá v § 95 obcím povinnost o průběhu zasedání zastupitelstva pořídit zápis. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Není tedy povinností obce zápis ani usnesení zveřejňovat online, musí být jen k nahlédnutí na obecním úřadu, nicméně v době elektronizace veřejné správy je stále častější, že jsou zápisy i samotná usnesení, která jsou součástí zápisu (a mohou se zveřejnit i jako samostatné dokumenty pro lepší orientaci) běžně dostupná na webu obce. Je to i projev vstřícnosti vůči občanům, kteří se tak mohou i zpětně bez problémů informovat o chodu obce a o rozhodování vrcholného orgánu samosprávy.

Pokud by v usneseních byly osobní údaje, je vhodné je anonymizovat.

Pokud jde o zápisy z jednání rady a její usnesení, také se mohou zveřejňovat online, ale rovněž nejde o žádnou povinnost obce.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.