Otázka: Je nezveřejnění informace o tom, že se bude konat zasedání zastupitelstva, velkým problémem třeba pro usnesení, která budou na takovém zasedání přijata?

Odpověď:

Podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích platí, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Pokud by nebyla informace o konání zastupitelstva vůbec zveřejněna, je to velký problém a v podstatě by se vůbec nejednalo o regulérní zasedání zastupitelstva, tudíž by na takové schůzi nemohla vůbec být přijata nějaká usnesení. Šlo by patrně o jakousi pracovní schůzku, přičemž konání pracovních porad je přípustné (např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. května 2006, č.j. 15 Ca145/2005-28).

Podle § 93 odst. 1 zákona o obcích platí, že obecní úřad musí o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce (fyzické i online) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud by se stalo, že by informace byla sice zveřejněna, ale jinak, než požaduje toto ustanovení, bylo by na zvážení konkrétních okolností, zda se občané mohli dostatečně včas a vhodným způsobem dozvědět o tom, že se zastupitelstvo koná, bylo by možno takový způsob informování akceptovat, ale nemělo by se rozhodně jednat o opakující se praxi.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.