V současném dění okolo ptačí chřipky může být pro obce jistě zajímavé zjistit, jakéže mají postavení podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon.

Podle § 43 písm. c) tohoto zákona patří obce mezi jeden z orgánů státní správy vykonávající veterinární péči. Podle § 46 jsou jí svěřeny tyto pravomoci (pokud jde o ptačí chřipku):

  • vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění. To však neplatí pro hlavní město Prahu, v němž vyhlašuje a ukončuje mimořádná veterinární opatření vždy Městská veterinární správa v Praze;
  • podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených Státní veterinární správou.

Opatření obec samozřejmě vydává jen tehdy, pokud se týkají pouze jejího obvodu. Když se týkají více obcí, pak už jsou nařízení věcí krajské veterinární správy a obec poskytuje této správě součinnost. Působnosti stanovené obci podle veterinárního zákona jsou v zásadě výkonem přenesené působnosti. V komentáři se dočteme: „Obecnímu úřadu, konkrétně radě obce, je v přenesené působnosti vymezena pravomoc na návrh krajské veterinární správy vydávat, měnit a ukončovat mimořádná veterinární opatření závazná pro území obce, a to formou nařízení obce (viz § 102 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení).“

O potřebě odůvodňovat opatření jsme psali už zde.