Otázka č. 44: Řeší závazné stanovisko orgánu územního plánování charakter okolní zástavby?

Odpověď:

Nejprve se podívejme v krátkosti na právní úpravu v § 90 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, okolo které se celý případ točí:

V územním řízení stavební úřad posuzuje podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon to, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

  1. stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
  2. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
  3. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
  4. Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Pokud jde o otázku, který orgán má posuzovat soulad záměru s charakterem zástavby, z judikatury vyplývá, že je to sám stavební úřad, nikoliv dotčené orgány nebo orgán územního plánování: „„Pro vydání územního rozhodnutí je potřeba mj. kumulativní splnění podmínek § 90 stavebního zákona, přičemž soulad s územním plánem, resp. územně plánovací dokumentací je jen jednou z nich. Posouzení těchto podmínek včetně souladu záměru s charakterem území (zástavby) je věcí správního uvážení stavebního úřadu. Jakkoliv je správní orgán při svém rozhodování vázán stanovisky dotčených orgánů, ty chrání jiné zájmy. Závěr o souladu stavby s urbanisticko-architektonickým charakterem okolní zástavby si musí stavební úřad udělat sám…

V projednávané věci správní orgány postupovaly správně, pokud soulad stavebního záměru stěžovatelů s charakterem území posoudily samy, dotčené orgány tuto otázku neposuzovaly a ani posuzovat nemohly.“ (Rozsudek NSS čj. 9 As 259/2020 – 23 ze dne 23. 11. 2022)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.