Otázka: Musíme k územnímu plánu vést spis a mohou do něj lidé nahlížet?

Územní plány se vydávají jako opatření obecné povahy, tj. jako správní akty podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Během jejich pořizování se vede spis za přiměřeného použití § 17 správního řádu.

Pokud jde o obsah spisu a o možnost veřejnosti do tohoto spisu nahlížet, odkazujeme na tomto místě na metodické sdělení ministerstva pro místní rozvoj „Vedení spisu při pořizování opatření obecné povahy na úseku územního plánování“, kde se uvádí: „Jak je uvedeno výše, žádost o nahlížení do spisu a o činění si výpisů či kopií je třeba posoudit podle § 38 odst. 2 správního řádu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu). Pokud, na základě posouzení bude žadateli umožněno nahlížet do spisu ve věci pořizování územně plánovací dokumentace, náleží mu i práva uvedená v § 38 odst. 4 správního řádu. Toto právo nelze „oprávněným“ osobám upřít, nicméně jej lze „omezit“ při odepření nahlížet do celého spisu a umožnění nahlížet jen do jeho části. S tím pak souvisí právo na pořízení kopií jen právě „povolené“ části spisu…

Nicméně není vyloučeno ani odepření kopií zveřejňovaných dokumentů za určitých podmínek a případně poskytnutí jen části spisu (například výřezu dokumentace). Protože se obecně tato problematika týká pořizovatelů s různým stupněm technického vybavení, lze předpokládat i její variantní řešení (běžně nemají pořizovatelé kopírky s většími formáty než A3).

V případě, že na základě posouzení podle § 38 odst. 2 správního řádu dospěje orgán územního plánování k závěru, že odepře žadateli nahlížet do spisu nebo jeho části (například z důvodu, že by tím bylo porušeno právo dalších dotčených osob anebo veřejný zájem), vydá o tom usnesení podle § 38 odst. 5 správního řádu, kde s odkazem na příslušné ustanovení zákona srozumitelným a přezkoumatelným způsobem odůvodní toto odepření (například omezí nahlížení do části písemností, které jsou součásti spisu, odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, kde subjektem údajů se rozumí výlučně fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují). Nelze totiž vyloučit, že by se například dotčené osoby mohly stát terčem šikany ze strany jiných dotčených osob.“

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.