Nejvyšší správní soud rozhodoval na konci listopadu o územním plánu Janova nad Nisou, který napadal vlastník pozemků zklamaný mj. z toho, že mu nebylo umožněno stavět ve třetí zóně ochrany CHKO Jizerské hory. Díky tomu se mohl Krajský soud v Ústí nad Labem a poté NSS vyjádřit k závaznosti stanovisek dotčeného orgánu.

K právní úpravě stanovisek v územním plánování

 Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí, že „orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti  s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona“.

 Platí tedy, že ač stanoviska vydávaná v procesu územního plánování nejsou závaznými stanovisky ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou pro územně plánovací dokumentaci závazná a není prakticky možné je nerespektovat. Jednalo by se o závažné pochybení, které by s vysokou pravděpodobností vedlo ke zrušení územního plánu, jeho části nebo změny soudem.

Ostatně v souladu s § 54 stavební zákona mají zastupitelé povinnost vydat územní plán až po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Podobně i pořizovatel má ještě před tím, než finální návrh územního plánu předloží zastupitelstvu k rozhodnutí, povinnost podle § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona přezkoumat soulad návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Soudy potvrdily závaznost stanovisek

Prvostupňový soud konstatoval: „Stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro územní plán. Zastupitelstvo obce není oprávněno stanoviska dotčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a to ani k případně vznesené námitce. Pokud je totiž stanovisko závazným podkladem pro územní plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě územního plánu odchýlit a územní plán vydat v rozporu s tímto stanoviskem. Jsou-li důvodem nevyhovění námitkám stanoviska dotčených orgánů, musí být ale z rozhodnutí o námitkách zřejmé, na základě stanovisek jakých dotčených orgánů bylo rozhodnuto, co bylo jejich obsahem a z jakých důvodů je vznesená námitka v rozporu se stanovisky dotčených orgánů.“ NSS tento závěr jen potvrdil.

Podle rozsudku NSS ze dne 30. 11. 2022, čj. 3 As 89/2020 – 51, dostupný na www.nssoud.cz

MÁTE DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ? V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. ZODPOVĚZENÉ DOTAZY NAJDETE ZDE.