Když černoličtí zastupitelé uzavřeli v roce 2007 smlouvu se společností Altsteadter, nikdo netušil, jaké právní inferno tím rozpoutali. Kauza skončila v roce 2021 usnesením Nejvyššího soudu, které obec rozhodně nepotěšilo. Pro ostatní zastupitele by proto mělo být víc než zajímavé zjistit, jakéže chyby samospráva udělala. Proto jsme zpracovali podrobnou kazuistiku celého případu.

Podle smlouvy platilo, že investor poskytne obci 10 000 000 Kč na vybudování kanalizačního řadu. Obec se pak zavázala ke dvěma podstatným věcem:

  • zařadit pozemky, jež společnost nabude do svého vlastnictví, do územního plánu, který bude schvalován v nejbližším období, jako pozemky stavební (pro stavbu rodinných domů) a rozhodnout o vynětí pozemků ze stavební uzávěry;
  • vydat souhlas s vydáním územního a stavebního rozhodnutí pro stavbu rodinných domů na pozemcích a neklást projektu žádné překážky.

Pro případ porušení závazků žalované dle předchozí věty bylo sjednáno oprávnění společnosti od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení sponzorského daru v plné výši.

V průběhu času došlo k řadě problémů, které nakonec vyústily ve snahu ustanovit obci opatrovníka a zasílání nepěkných dopisů ze strany investora a vyhlášení referenda o územním plánu a přijetí regulace rozporné se smlouvou roku 2017 poté, co byl původní územní plán z roku 2012 zrušen soudem v roce 2014. Nakonec musela obec celé plnění investorovi vrátit a uhradit také náklady řízení.

Naše kazuistika případu je dostupná zde.