V dnes vyhlášeném rozsudku Grosam v. Česká republika (č. 19750/13) Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru o porušení pravidel spravedlivého procesu u stěžovatele, který dostal od kárného senátu Nejvyššího správního soudu pokutu ve výši 350 tisíc korun. ESLP nesouhlasil s námitkami vlády (která se opírala mimo jiné o plenární nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/09, že se povahou nejednalo o řízení o trestním obvinění ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Podle ESLP se naopak v kárném řízení tento článek uplatní.

Kárné senáty NSS neposkytují dostatečné záruky férového procesu

Ve věci stěžovatele rozhodoval senát Nejvyššího správního soudu, ve kterém byli zastoupeni dva soudci NSS a čtyři přísedící (dva exekutoři, jeden advokát a jedna osoba vykonávající právo v jiné oblasti). Už zde ESLP dospěl k závěru o porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, neboť z důvodu způsobu jeho ustanovení a složení kárné senáty NSS nelze považovat za nezávislý a nestranný soud, zřízený zákonem. Odkázal zde i na zprávu orgánu Rady Evropy z roku 2016.

Chybí řádný přezkum prvostupňového rozhodnutí kárného senátu

ESLP se rovněž ztotožnil s námitkou stěžovatele, že jednoinstanční rozhodování kárných senátů NSS rovněž nesplňuje požadavek, aby soud alespoň v jedné odvolací instanci provedl efektivní přezkum požadavků vyplývajících z čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Proti rozhodnutí NSS je sice možné podat ústavní stížnost, ale Ústavní soud neprovádí úplný a efektivní přezkum věci a nebyl tak způsobilý napravit případná pochybení při rozhodování v prvním stupni.

Zachování šestiměsíční lhůty pro podání stížnosti

Vláda se snažila domoci zamítnutí stížnosti tím, že argumentovala, že stížnost byla opožděná z toho, důvodu, že se stěžovatel obracel i na Ústavní soud, přestože existovala ustálená judikatura, která byla v rozporu s jeho argumenty. Zde ale ESLP věc posoudil tak, že stěžovateli nelze klást k tíži, že se pokusil nejprve (než se obrátil na ESLP) judikaturu Ústavního soudu pokusil změnit. Pokud by tak neučinil, vláda by jistě naopak argumentovala, že stěžovatel nevyčerpal všechny efektivní prostředky nápravy. Zde lze pouze upozornit na to, že od února 2022 byla lhůta na podání stížnosti k ESLP zkrácena.

 

Celé rozhodnutí ESLP je dostupné zde.