Stavebníci si často myslí, že jim obec musí doslova splnit každé přání, protože se jedná o veřejnoprávní korporaci. Očekávají proto, že si přes obecní pozemky mohou např. bez dalšího vést připojení ke kanalizaci nebo napojení na místní komunikaci nebo že jim snad musí udělit právo stavby na svém pozemku. To ale není pravda. Obecně platí, že obce v rámci svého soukromoprávního postavení nemusí žádný takový souhlas udělit. Podmínkou, kterou pro své jednání ale mají, je to, že nesmí nikoho záměrně diskriminovat a jednat svévolně a nehospodárně. Pro všechno musí mít jednoduše dobrý důvod.

Je dobré mít na paměti, že obce mají v rámci výkonu samostatné působnosti hájit zájmy své, svých občanů a také veřejné zájmy (které se ale mohou od těch obecních i lišit – stačí si jen představit, že není v zájmu obce vedení trasy dálnice za humny, ale ministerstvo dopravy bude jistě tvrdit, že veřejný zájem na dopravě je nepochybný).

Souhlasy obce jako právnické osoby

Obce při rozhodování o využití svého nemovitého majetku vystupují v samostatné působnosti jako právnické osoby. Pokud tedy jde např. o poskytování služebností nebo různé souhlasy s použitím pozemku pro stavbu investora, mají obce rovné postavení s tímto stavebníkem a mohou činit vše, co není zákonem zakázáno. Obecně proto platí, že mohou nesouhlasit s tím, že se přes jejich pozemek povedou přípojky ke kanalizaci nebo k místní komunikaci, i když jde o pozemky, které fakticky patří veřejnoprávní korporaci a jsou určeny k obecnému užívání (Nejvyšší soud to potvrdil ve věci sp. zn. 22 Cdo 607/2014). 

Řekli jsme si, že obce nemusí souhlas se služebností (a podobné souhlasy) udělit. Co se ale stane, když souhlas developerovi dalo předchozí zastupitelstvo a to nové s tím nesouhlasí? Pokud je uzavřena smlouva, je třeba se jí řídit. Pokud není, obecně platí, že souhlas lze odvolat. Nejdříve je ale třeba přemýšlet, jaké to může mít na obec dopady. Odpovědnost (tzv. předsmluvní) může vzniknout i tehdy, když se zdá, že už uzavření smlouvy po delším vyjednávání nic nebrání.

Bez souhlasu totiž nebude stavebník moci realizovat zamýšlený projekt a dojde ke zmaření investice. Investor pak bude zpravidla namítat, že obec porušila svoji povinnost jednat poctivě v právním styku, prevenční povinnost podle občanského zákoníku nebo právě svoje předsmluvní povinnosti. Pak bude potřeba vždy případ od případu posoudit jednak znění smlouvy a potom zejm. fázi, do které vyjednávání dospělo a zda mohl investor skutečně předpokládat, že bude uzavřena smlouva a on kýžený souhlas nebo služebnost získá.  Posuzovat se samozřejmě budou také důvody, které pro svůj postup obec má (připomínáme, že je povinností obce jednat ve prospěch svých občanů a hájit své majetkové zájmy). V každém případě je dobré právní vztahy s investorem ošetřit co nejdříve a nenechávat věci dojít až do fáze, kdy jediným řešením bývá soudní spor.