Na Evropskou komisi se můžete obrátit se stížností na jakékoli vnitrostátní opatření (zákon, nařízení či správní úkon), kvůli nepřijetí opatření nebo postupu ze strany země EU, u nichž se domníváte, že jsou v rozporu s právem Unie. Pomůže mnohdy nenáviděná Evropská komise českým občanům? Stojí za to to vyzkoušet!

Jak podat stížnost k Evropské komisi?

Stačí použít standardní formulář, který usnadní zpracování. Formulář můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce EU. Nezapomeňte uvést následující:

  • Popište, jakým způsobem měly podle vás vnitrostátní orgány porušit unijní právo a který právní předpis EU porušily.
  • Uveďte kroky, které jste ve věci podnikli.

Existují tyto způsoby podání stížnosti:

Jak Evropská komise se stížností naloží?

  • Do 15 pracovních dnů vám Evropská komise potvrdí, že stížnosti obdržela.
  • V případě, že jste k podání stížnosti nepoužili standardní formulář, vyzve vás Evropská komise k tomu, abyste svoji stížnost podali znovu.
  • Během následujících 12 měsíců Evropská komise stížnost posoudí a rozhodne, zda proti státu EU zahájit formální řízení o porušení práva. Pokud se daný problém vyjeví jako velmi složitý, nebo pokud se bude muset Evropská komise s vámi nebo se třetí stranou spojit kvůli doplňujícím informacím, může přijetí rozhodnutí trvat déle než 12 měsíců. V takovém případě o tom budete informováni. Dojde-li Evropská komise k závěru, že vaše stížnost je opodstatněná, zahájí proti dotyčnému státu formální řízení o nesplnění povinnosti. V takovém případě vás o tom bude informovat a sdělí vám, jak se případ vyvíjí.
  • Během kontaktu s orgány země, proti němuž jste předložili stížnost, Komise nebude uvádět vaši totožnost, pokud jste k tomu nedali výslovný souhlas.
  • Pokud Evropská komise shledá, že váš problém lze řešit účinněji prostřednictvím jiných neformálních nebo mimosoudních prostředků, může navrhnout, aby byl případ předán příslušné službě.
  • Pokud Komise rozhodne, že se ve vašem případě nejedná o porušení unijního práva, před uzavřením případu vám to sdělí.
  • V kterémkoli okamžiku můžete Evropské komisi zaslat doplňující informace týkající se stížnosti nebo požádat o setkání se zástupci Evropské komise.

Více o tom, jak Evropská komise komunikuje se stěžovateli: Sdělení o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie.

Hromadné stížnosti

Pokud je kvůli jedné a téže věci podán velký počet stížností, Komise je může registrovat pod jedním číslem. Individuální potvrzení pak lze nahradit oznámením na internetových stránkách Europa.

Potvrzení o doručení hromadných stížností

Rozhodnutí přijatá na základě hromadných stížností

Vzor vyplněného formuláře, které je možné si stáhnout, upravit a odeslat:

  1. Stížnost proti vládnímu opatření, které zakazuje vycestovat z ČR

Akttualizace: Zde zveřejňujeme informace o stížnosti, kterou jsme podali proti krizovým opatřením vlády na hranicích.

Další informace jsou na oficiálních stránkách.