Pozor! Změna pravidel ohledně podpory de minimis v roce 2024

Podpora, která je poskytována ze strany obcí a měst soukromým subjektům, může naplnit znaky veřejné podpory ve smyslu práva EU. Přitom platí, že podpora, která splňuje kritéria stanovená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, představuje veřejnou podporu, která musí podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy oznámena Komisi. Podle článku 109 Smlouvy však Rada může vymezit kategorie podpor, které jsou z této oznamovací povinnosti vyňaty. V nařízení (EU) 2015/1588 Rada v souladu s článkem 109 Smlouvy rozhodla, že jednou takovou kategorií by mohla být podpora de minimis (tj. podpora udělená stejnému podniku, která za dané časové období nepřekročí určitou pevně stanovenou částku).

Advokát za humny 4: Přidá EU brouky do každého jídla? A jak se bránit?

„Novou potravinou je částečně odtučněný prášek získávaný z celého Acheta domesticus (cvrčka domácího) po řadě kroků zahrnujících 24hodinovou dobu, kdy hmyzu nepřijímá potravu, aby se zbavil obsahu střev, usmrcení hmyzu zmrazením, mytí, tepelné zpracování, sušení, extrakci oleje (mechanické lisování) a mletí.“

Diskriminace pendlerů ze strany české vlády

Evropský soudní dvůr už v 90. letech v rozsudku Schumacker C–279/33 konstatoval diskriminaci přeshraničních pracovníků z hlediska zdanění. ESD zde konstatoval, že jde o stav, který je „v rozporu se svobodou volného pohybu pracovních sil, a že pokud poplatník obdrží ve státě, kde je nerezidentem většinu svých příjmů, musí s ním být zacházeno, jako by se jednalo o rezidenta.„

Pomůže českým občanům v boji proti opatřením vlády Evropská komise?

Na Evropskou komisi se můžete obrátit se stížností na jakékoli vnitrostátní opatření (zákon, nařízení či správní úkon), kvůli nepřijetí opatření nebo postupu ze strany země EU, u nichž se domníváte, že jsou v rozporu s právem Unie. Pomůže mnohdy nenáviděná Evropská komise českým občanům? Stojí za to to vyzkoušet! Jak podat stížnost k Evropské komisi? Stačí použít standardní formulář, který usnadní zpracování. Formulář můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce EU. Nezapomeňte uvést následující: Popište, jakým způsobem měly podle vás vnitrostátní orgány porušit unijní právo a který právní předpis EU porušily. Uveďte kroky, které jste ve věci podnikli. Existují tyto způsoby podání stížnosti: online: SG-PLAINTES@ec.europa.eu poštou:          European Commission Secretary-General, B-1049 Brussels […]