Podpora, která je poskytována ze strany obcí a měst soukromým subjektům, může naplnit znaky veřejné podpory ve smyslu práva EU. Přitom platí, že podpora, která splňuje kritéria stanovená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, představuje veřejnou podporu, která musí podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy oznámena Komisi.

Podle článku 109 Smlouvy však Rada může vymezit kategorie podpor, které jsou z této oznamovací povinnosti vyňaty. V nařízení (EU) 2015/1588 Rada v souladu s článkem 109 Smlouvy rozhodla, že jednou takovou kategorií by mohla být podpora de minimis (tj. podpora udělená stejnému podniku, která za dané časové období nepřekročí určitou pevně stanovenou částku).

V prosinci Komise EU přijala 2 nová nařízení k podpoře malého rozsahu

Prvním lednem roku 2024 nabývají účinnosti nová nařízení Komise EU ohledně podpory de minimis (malého rozsahu). Přijaté novely navyšují limity podpory de minimis na 300 tisíc eur dle nařízení 1407/2013 a na 750 tisíc eur dle nařízení 360/2012. Mění se také počítání rozhodného období pro určení limitu de minimis. Nově bude rozhodné období zahrnovat tři roky předcházející dni poskytnutí podpory, a nikoliv současný a dva předchozí roky, jak tomu bylo dosud.

ČR využije přechodného období (maximálně do půlky roku 2024)

Platnost původních nařízení skončila ke konci roku 2023. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však již oznámil, že vzhledem k potřebě úprav národní legislativy a registru de minimis bude v České republice využito přechodných ustanovení, která umožňují poskytování podpory malého rozsahu na základě původních nařízení ještě šest měsíců po skončení jejich platnosti.

Přechodné období bude trvat maximálně do 30. 6. 2024 a v jeho průběhu se bude postupovat nadále podle nařízení č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a nařízení č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

Kde je možné najít nová nařízení k podpoře de minimis?

Nová nařízení jsou již dostupná v češtině:

  • Nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
  • Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Více našich článků k dotačnímu právu najdete zde.