Pozor! Změna pravidel ohledně podpory de minimis v roce 2024

Podpora, která je poskytována ze strany obcí a měst soukromým subjektům, může naplnit znaky veřejné podpory ve smyslu práva EU. Přitom platí, že podpora, která splňuje kritéria stanovená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, představuje veřejnou podporu, která musí podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy oznámena Komisi. Podle článku 109 Smlouvy však Rada může vymezit kategorie podpor, které jsou z této oznamovací povinnosti vyňaty. V nařízení (EU) 2015/1588 Rada v souladu s článkem 109 Smlouvy rozhodla, že jednou takovou kategorií by mohla být podpora de minimis (tj. podpora udělená stejnému podniku, která za dané časové období nepřekročí určitou pevně stanovenou částku).