Připravili jsme tento návod, jak se občané mohou připojit k návrhu na zrušení opatření obecné povahy jako osoby zúčastněné na řízení (což má tu výhodu, že nemusíte na rozdíl od navrhovatelky platit soudní poplatek).

Je možné vstoupit do řízení o zrušení opatření obecné povahy jako osoba zúčastněná?

Podle § 101b odst. 4 soudního řádu správního (s. ř. s.) se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije přiměřeně § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4. Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření obecné povahy nebo jeho části nebo tím, že opatření obecné povahy nebo jeho část nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.

Jaká jsou práva osoby zúčastněné na řízení?

Podle § 34 odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření, navrhovat důkazy, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a účastnit se ho. Dále má právo namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Námitku podjatosti musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděla. Zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitku musí zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, z nichž podjatost dovozuje. Složení senátu i senátu zastupujícího je určeno rozvrhem práce na rok 2020, ve znění platném ke dni podání návrhu.

Hodláte-li ve shora uvedené věci uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, oznamte tuto skutečnost soudu co nejdříve, nejpozději pak ve lhůtě dvaceti dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce soudu. Pokud tak neučiníte v uvedené lhůtě, nemůžete se později práv osoby zúčastněné na řízení domáhat. Současně soudu sdělte konkrétní skutečnosti, z nichž své postavení osoby zúčastněné na řízení dovozujete (zejména údaj, jakým způsobem napadená část opatření obecné povahy či její zrušení zasahuje do Vašich práv či chráněných zájmů).

Na písemnostech zasílaných soudu vždy uvádějte spisovou značku. Pro návrh týkající se nouzového stavu a dalších opatření jde o sp. zn. 10 A 35/2020 (Městský soud v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2).

Příklad takového uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení najdete zde.

Nejprve postačí, když budete tvrdit dotčení svých práv. Následně (pokud soud Vaše účastenství připustí) budete mít také možnost argumentaci rozvést. Zásadní chybou ale není, pokud svou argumentaci uplatníte rovnou a pak na ni už jen odkážete.

Dejte o své nespokojenosti vědět svým poslancům, senátorům a dalším ústavním činitelům. Kontakty všech poslanců i všech senátorů jsou veřejně dostupné. My sami jsme jim zaslali tento text.

David a Vendula Zahumenští