Nový stavební zákon v § 326 řeší, co se stane se stavebními uzávěrami vydanými podle „starého“ stavebního zákona, tedy zákona č. 183/2006 Sb., kterým se ještě pár měsíců územní plánování řídí.

Ustanovení § 326 nového stavebního zákona

Mj. se v onom ustanovení říká:

  • stavební uzávěry vydané přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (pokud tedy nejde o úplně staré stavební uzávěry vydané ještě před „starým“ stavebním zákonem), je nutno prověřit;
  • prověřuje je příslušný úřad územního plánování a zkoumá jejich aktuálnost a souladu s požadavky nového stavebního zákona;
  • prověření je nutno provést nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnost nového stavebního zákona;
  • informaci o prověření vloží úřad územního plánování do národního geoportálu územního plánování.

Bez prověření uzávěry pozbývají platnosti

Když se toto nestane, pozbydou stavební uzávěry platnosti, což může být velký problém. Další potíží je, že se nebudou aplikovat ta ustanovení stavebních uzávěr, která by byla v rozporu s novým stavebním zákonem.

To se může týkat např. omezení stavební činnosti, které by bylo rozporné s § 123 odst. 5 nového stavebního zákona, podle kterého územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat realizaci veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury a stanovení dobývacího prostoru vymezené v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

Uzávěra může trvat maximálně 6 let

Velkou potíž budou představovat i stavební uzávěry, které nechaly obce na území ležet příliš dlouho, tedy více než 6 let. Je nutné, aby si toho obce byly vědomy a pokud mají takto staré stavební uzávěry, začaly problém řešit včas. Dlouhotrvající stavební uzávěry mají být v souladu s § 123 odst. 4 zrušeny i dříve, než uplyne ona roční lhůta.

V důvodové zprávě se k tomu uvádí:Ke zrušení územního opatření o stavební uzávěře je příslušný orgán, který územní opatření o stavební uzávěře vydal. I v případě, že úřad územního plánování prověřil, že stavební uzávěra je aktuální a v souladu s tímto zákonem, platí, že územní opatření o stavební uzávěře z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace se vydává na dobu, která nesmí být delší než 6 let.“

Od kdy běží lhůta pro prověření uzávěry?

Jako problematická se může jevit i lhůta jednoho roku, která má běžet od účinnosti nového stavebního zákona. V účinnosti jeho jednotlivých ustanovení se po mnoha změnách už vyzná málokdo. MMR k tomu vydalo metodické sdělení, ve kterém obcím sděluje:

„To znamená, že od 1. 7. 2024 příslušný úřad územního plánování musí u těchto stavebních uzávěr prověřit jejich aktuálnost a soulad s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., a pokud je shledá aktuálními a v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., musí nejpozději do 30. 6. 2025 vložit do národního geoportálu územního plánování informaci o jejich prověření. Pokud tak úřad územního plánování v uvedené lhůtě neučiní, pozbývají tyto stavební uzávěry od 1. 7. 2025 platnosti. Během této lhůty, tedy od 1. července 2024 do 30. června 2025, lze také dané územní opatření případně zrušit postupem podle stavebního zákona z roku 2021.“

Více našich článků k problematice stavební uzávěry najdete zde.