V půlce prosince 2023 Nejvyšší správní soud přezkoumával rozsudek MS v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o námitkách proti opatření dle § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel. Poskytovatel dotace opatřením odepřel žalobkyni část finančních prostředků, o které požádala ve své žádosti o platbu. Soudy rozhodnutí o námitkách proti tomuto opatření posoudily jako nepřezkoumatelné.

Městský soud dospěl k závěru, že z výroku rozhodnutí ministra nelze seznat, jak bylo ve věci rozhodnuto. Konkrétně pak není dle městského soudu možné dovodit, která část opatření poskytovatele byla potvrzena, a která byla naopak zrušena.

Bylo opatření poskytovatele dotace nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost?

Opatření poskytovatele, proti němuž směřovaly námitky, není v záhlaví napadeného rozhodnutí dostatečně identifikováno. Nedostatečné označení opatření poskytovatele je vadou rozhodnutí. Proti tomuto závěru ministr nebrojí, pouze zpochybňuje, že se jedná o vadu, která způsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nesrozumitelnost, k níž přihlíží soud z moci úřední.

NSS s touto námitkou souhlasil a uvedl: „Lze uzavřít, že v projednávané věci nedostatečná identifikace opatření v záhlaví rozhodnutí nezpůsobuje nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost, ke které by měl městský soud přihlédnout z moci úřední. Jedná se o vadu, jejíž závažnost by soud posuzoval toliko k námitce žalobkyně.

Na okraj NSS poznamenává, že je mu z úřední činnosti (např. z věcí sp. zn. 9 Afs 44/2022 a sp. zn. 9 Afs 187/2023) známo, že se správní orgán uvedené vady dopouští opakovaně. Na druhou stranu si je kasační soud také vědom (např. z věci sp. zn. 9 Afs 141/2021), že alespoň v některých svých rozhodnutích stěžovatel opatření poskytovatele, proti němuž směřují námitky, označuje číslem jednacím. NSS proto správnímu orgánu doporučuje, aby uvedené vadě svých rozhodnutí předcházel a sjednotil svou praxi.“

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách

Přísnější byl NSS ve vztahu k rozhodnutí ministra o námitkách proti opatření poskytovatele dotace:  „Co se výroku rozhodnutí týče, NSS již dříve judikoval, že ve výjimečných případech může nedostatek výroku rozhodnutí založit vadu nepřezkoumatelnosti, kterou podle okolností musí soud zvednout i bez námitky (usnesení rozšířeného senátu z 21. 2. 2017, č. j. 1 As 72/2016-48, č. 3539/2017 Sb. NSS, body 17 a 19).“

Výroky předmětného rozhodnutí ministra zněly: „I. Námitkám se vyhovuje zčásti a Opatření se jako částečně oprávněné částečně potvrzuje a částečně ruší. II. Příjemci dotace bude vyplacena částka dotace ve výši 1.673.290,80 Kč.

NSS poukázal na to, že rozhodnutí o námitkách včetně jeho výroků je třeba vykládat s přihlédnutím k jeho obsahu a obsahu jemu předcházejícího opatření o krácení dotace (rozsudky NSS z 26. 7. 2023, č. j. 6 Afs 135/2022-27, body 22 a 24, a z 2. 8. 2023, č. j. 5 Afs 146/2022-42, bod 29). K tomu ale dodává: „I přes zohlednění obsahu opatření poskytovatele a obsahu rozhodnutí je v projednávané věci výrok napadeného rozhodnutí nesrozumitelný. Není totiž zřejmé, jaká část opatření měla být oprávněná, a která nikoliv.

Opatření poskytovatele krátilo dotaci tak, že žalobkyně měla obdržet 1.673.290,80 Kč. Přestože dle prvního výroku rozhodnutí je opatření poskytovatele oprávněné jen částečně, druhý výrok rozhodnutí stanoví, že žalobkyni má být vyplacena zcela stejná částka. Výroky si tedy odporují. Fakticky stěžovatel posoudil opatření poskytovatele jako plně oprávněné. Není jasné, jak může stěžovatel jedním výrokem rozhodnutí konstatovat částečnou neoprávněnost opatření o krácení dotace a zároveň druhým výrokem rozhodnout o vyplacení finanční částky shodné s tou, jež jí náležela dle takového opatření.

NSS si je vědom, že stěžovatel dal žalobkyni za pravdu ohledně dílčí námitky, ta ale neměla vliv na krácení dotace. Šlo tedy o formu korekce odůvodnění bez vlivu na věc samu. Je třeba rovněž uvést, že předmětem správního řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o námitkách, je oprávněnost krácení dotace. Úvaha stěžovatele, že se ve výroku rozhodnutí má odrazit posouzení každé dílčí námitky je mylná. Dle § 14e odst. 3 rozpočtových pravidel má naopak posoudit, zda opatření poskytovatele bylo plně oprávněné, částečně oprávněné, nebo zda oprávněné nebylo. To, jak přesně stěžovatel rozhodl, z jeho výroku nelze dovodit. Námitka, že výrok rozhodnutí je srozumitelný, není důvodná.

Závěr

Rozhodnutí žalovaného ministra průmyslu a obchodu je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Ačkoliv NSS částečně korigoval argumentaci městského soudu, dospěl k závěru, že výrok jeho rozsudku obstojí.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2023, č.j. 9 Afs 212/2023 – 25. Dostupný na www.nssoud.cz

Více našich textů k problematice krácení dotace a porušení rozpočtové kázně zde.