Nejvyšší správní soud se zabýval posouzením důvodnosti nevyplacení části dotace (ve výši 5%) za porušení podmínek dotace při zadávání podlimitní veřejné zakázky. Konkrétně v souvislosti s tím, že příjemce vyloučil možnost prokázat ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ prostřednictvím jiné osoby.

Skutkové okolnosti případu

Spor se týkal postupu Centra pro regionální rozvoj ČR, které s odkazem na § 14e odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nevyplatilo žalobci část dotace ve výši 5 % z částky poskytnuté podpory, to jest ve výši 1 916 896,19 Kč. Žalobce totiž porušil podmínky dotace při zadávání podlimitní veřejné zakázky, neboť v rozporu s § 83 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyloučil v zadávacích podmínkách možnost prokázat ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ prostřednictvím jiné osoby, čímž mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Jak se příjemce bránil?

Stěžovatel podle rozsudku NSS argumentoval tím, že jeho postup byl v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ, podle nějž v případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce nebo v případě veřejné zakázky na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, mohou zadavatelé v zadávací dokumentaci požadovat, aby zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

Při splnění podmínek citovaného ustanovení může být omezena aplikace první věty § 83 odst. 1 ZVZZ: Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Soudy argumentaci žalobce nepřisvědčily

Již městský soud ve svém rozsudku uvedl, že „podle ustanovení § 83 odst. 1 ZZVZ, které je kogentní, může dodavatel určitou část ekonomické kvalifikace prokázat prostřednictvím jiných osob, přičemž jinou osobou se zde rozumí i subdodavatel. Žalobce však, ačkoliv sám subdodavatele považoval za součást množiny jiných osob podle § 83 odst. 1 ZZVZ, v rozporu s tímto ustanovením vyloučil možnost prokázat ekonomickou způsobilost prostřednictvím subdodavatele. Zároveň netvrdil ani neprokázal, že by se ekonomická kvalifikace mohla vztahovat k nějaké konkrétní významné činnosti v rámci plnění veřejné zakázky, aby mohl omezit zákonné oprávnění dodavatele vyplývající
z § 83 odst. 1 ZZVZ postupem podle § 105 odst. 2 téhož zákona. Ekonomická kvalifikace nadto z podstaty věci ani nemůže být významnou činností ve smyslu § 105 odst. 2 ZZVZ. Žalobce tudíž porušil § 83 odst. 1 ZZVZ, a dopustil se tak nepřímé diskriminace dodavatelů.“

NSS k věci dodal, že „městský soud v napadeném rozsudku přesvědčivě vysvětlil, že § 105 odst. 2 ZZVZ umožňuje omezit plnění veřejné zakázky přímo na dodavatele pouze ve vztahu k zadavatelem určeným významným činnostem, jinak by mohlo dojít k nepřímé diskriminaci dodavatelů (k ní viz rozsudek NSS ze dne 5. 6. 2008,
č. j. 1 Afs 20/2008-152, č. 1771/2009 Sb. NSS). Významnými činnostmi se pak rozumí takové, které nemůže plnit jakýkoliv dodavatel v oboru, ale pouze vysoce kvalifikovaní a specializovaní odborníci. S těmito závěry stěžovatel nijak nepolemizuje.

Stěžovatel v nyní projednávaném případě předem (a ani následně) nevymezil žádné významné činnosti ve smyslu § 105 odst. 2 ZZVZ, a ani netvrdí, že by tak učinil. Stěžovatel pouze plošně omezil možnost prokázání ekonomické kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů, což není možné, pokud nedošlo k omezení možnosti subdodavatelského plnění podle § 105 odst. 2 ZZVZ. Lze proto uzavřít, že nezákonnost svého postupu, rozporného s § 83 odst. 1 ZZVZ, nemohl stěžovatel zhojit odkazem na § 105 odst. 2 ZZVZ, protože jej nepoužil. Městský soud tudíž tuto
otázku posoudil v souladu se zákonem a námitka není důvodná.“

Podle rozsudku NSS č.j. 9 Afs 49/2023 – 36 ze dne 23. srpna 2023.

Více našich článků k problematice dotací najdete zde.