Otázka: Může se vlastník, kterého se územní studie dotýká, proti ní nějak bránit?

Ze stanoviska veřejného ochránce práv vyplývá následující: „Jak už jsem uvedl výše, stavební zákon neupravuje proces pořízení územní studie a nestanoví ani povinnost její projednání s veřejností. Vlastníci pozemků tak nemají možnost se k územní studii vyjádřit. Proti územní studii se rovněž nelze odvolat, protože nemá povahu správního rozhodnutí. Z tohoto pohledu Vaše výhrady k omezení vlastnictví, jež pro Vás v důsledku pořízené územní studie plynou, chápu. …

Změny v náhledu správních úřadů na využití Vašeho pozemku lze dle mého soudu dosáhnout v případě, že byste stavebnímu úřadu předložil k projednání stavební záměr, který by byl v souladu s územním plánem, ale v rozporu s územní studií, a současně byste na podporu svého záměru předložil vhodnější nebo rovnocenné řešení, jako obsahuje územní studie, jinými slovy variantní umístění veřejné komunikace a veřejné zeleně v rámci předmětné plochy. K takové situaci nicméně nedošlo, proto nemohu předjímat, jak by stavební úřad v dané věci postupoval.“

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.