Krajský soud v Praze rozhodoval o návrhu na zrušení stavební uzávěry jedné středočeské obce, která se snaží bránit (mimo jiné) rozšíření výrobního areálu, který dlouhodobě komplikuje život mnoha občanům. Jsme rádi, že jsme práva samosprávy a lidí u soudu hájili úspěšně.

Vlastníci nepodali námitky

Klíčovou informací je, že investor, který se stavební uzávěrou a hlavně připravovanou změnou regulace v územním plánu cítil být dotčen na svých právech, zůstal během projednávání územního opatření o stavební uzávěře, pasivní a nepodal námitky (proti opatření nevystoupil ostatně ani nikdo jiný). Obec tedy zcela oprávněně odůvodnila uzávěru jen obecně.

Krajský soud k tomu řekl: „ Odpůrkyně v odůvodnění pregnantně vysvětlila, že je na město setrvale vytvářen tlak za účelem povolování nové zástavby, která však, ač vyhovuje stávajícímu platnému územnímu plánu, není již pro město a jeho obyvatele žádoucí. Odpůrkyně se vyjádřila konkrétně i k lokalitě průmyslového areálu Ú., v níž se nachází předmětné pozemky navrhovatelky. Uvedla, že dle platného územního plánu jde o území nerušící výroby a podle návrhu nového územního plánu se má jednat zejména o plochu změny s budoucím způsobem využití VL – výroba a skladování (lehký průmysl). Ke všem lokalitám doplnila, že se město nachází v těsné blízkosti Prahy a je mimořádně atraktivní mj. i pro podnikání (rozšiřování průmyslových areálů).

Z toho důvodu se město potýká s dopady rozsáhlé výstavby, jako jsou problémy s dopravou, s rychlým růstem počtu obyvatel, nekoordinovanou zástavbou, tlakem na veřejnou infrastrukturu a nadměrným zatěžováním životního prostředí. Odpůrkyně dále vysvětlila, že aktuálně projednává návrh nového územního plánu, nicméně jeho přijetí bude ještě několik měsíců trvat. Proto stále hrozí, že než nabyde účinnosti, bude realizována nežádoucí výstavba, která sice bude v souladu s platným územním plánem, avšak v rozporu s připravovanou regulací…

Odpůrkyně též odkázala na přiléhavou judikaturu správních soudů ohledně závěru, že je dostatečné, pokud se opatření o stavební uzávěře opírá o aktuální obsah připravované územně plánovací dokumentace doplněné o určitý regulativ či požadavek na základě usnesení zastupitelstva (viz např. rozsudek zdejšího soudu ze dne 31. 8. 2020, č. j. 51 A 58/2020-58). Odpůrkyně závěrem doplnila, že nad rámec těchto důvodů je v současně době omezená kapacita čistírny odpadních vod města Ú. a navýšení kapacit průmyslu s sebou přináší i další potřeby v oblasti dopravy v klidu (rekonstrukce a výstavba veřejné infrastruktury).

Soud považuje takové odůvodnění za dostačující, a nikoli nepřijatelně obecné, jak uvedla navrhovatelka. Je pravdou, že se vztahovalo na všechny lokality zasažené stavební uzávěrou, odůvodnění se však výslovně zabývalo právě průmyslovými areály a jejich dopady na město, a tedy dle kontextu dopadá právě i na „Průmyslový areál…“ zahrnující předmětné pozemky navrhovatelky. V situaci, kdy se jednalo o řešení nesporné (nebyly proti němu totiž uplatněny námitky), nebylo podrobnější odůvodnění potřebné. Námitka nepřezkoumatelnosti stavební uzávěry pro nedostatek důvodů je proto nedůvodná.“

K délce trvání uzávěry

Pokud jde o délku trvání stavební uzávěry, která byla dle investora neurčitá (do nabytí účinnosti nového územního plánu), soud konstatoval, že „takové vymezení nijak nevybočuje ze zákonných mantinelů. Dle judikatury je funkcí územního opatření o stavební uzávěře zastavení stavební činnosti v území, pro které obec připravuje novou regulaci v podobě nové územně plánovací dokumentace, do doby, než tato nová dokumentace nabude účinnosti (viz rozsudek zdejšího soudu ze dne 29. 7. 2014, č. j. 50 A 6/2014-74).

Jak uvedl zdejší soud v právě citovaném rozsudku: „Ani prozatímní doba trvání stavební uzávěry ze zákonného rámce nevybočuje, což je však moment, který by se časem mohl měnit a v případě dalšího neodůvodněně dlouhého trvání stavební uzávěry judikatura nevylučuje možnost podání nového návrhu.“ Dle názoru soudu se ovšem v projednávaném případě o neodůvodněný případ dlouhého trvání stavební uzávěry nejedná (stavební uzávěra byla přijata teprve v listopadu 2022).

Z délky doposud probíhajícího projednávání návrhu nového územního plánu nelze automaticky dovozovat, jak dlouho bude ještě tento proces trvat, z aktuální fáze tohoto procesu (veřejné projednání proběhlo před rokem a čtvrt) lze ale spíše předpokládat, že se jeho projednávání chýlí již k samotnému závěru. Ostatně v textu stavební uzávěry se uvádí předpoklad, že k vydání územního plánu má dojít v řádu měsíců. I kdyby tomu tak ovšem nebylo, navrhovatelka bude mít k dispozici i po uplynutí lhůty podle § 101b odst. 1 s. ř. s. možnost podání incidenčního návrhu na přezkum stavební uzávěry, přičemž případné průtahy v souvisejícím správním řízení ze strany města bude moci odstranit nečinnostní žalobou a současně bude moci požadovat náhradu případné škody, která by jí nesprávným úředním postupem vznikla.“

Podle rozsudku KS Praha ze dne 13. 7. 2023, čj. 41 A 32/2023- 133.

Více našich textů k problematice stavební uzávěry najdete zde.