Otázka: Jsou větrné elektrárny technickou infrastrukturou podle stavebního zákona nebo ne?

Odpověď:

Podle § 2 odst. 1 písm. m) bod 2. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí, že technickou infrastrukturou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu.

Zákonodárce zjevně zamýšlel výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů do technické infrastruktury zahrnout, ale do textu novely stavebního zákona se mu vloudil tiskařský šotek. Mezi slovy „energetické vedení“ a „výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů“ měla být evidentně čárka. Do doby, než bude text novelizován nebo bude účinný zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, není jisté, jak se bude k této otázce přistupovat. Lze očekávat, že ministerstvo připraví výkladové stanovisko, nicméně i pak bude použití ustanovení více než problematické.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.