Otázka: Budou dotčené orgány podle nového stavebního zákona nadále vydávat stanoviska k návrhu územního plánu?

Odpověď:

Ano, samozřejmě budou. Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí, že  stanoviska dotčených orgánů jsou pro nástroje územního plánování závazná. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Věc upravuje podobně.

Základ je obsažen v § 54 odst. 1: Dotčené orgány uplatňují stanoviska, která nejsou rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro pořizování územně plánovací dokumentace, územních opatření nebo vymezení zastavěného území, není-li při řešení rozporů stanoveno jinak. Ustanovení § 149 odst. 2 správního řádu se použije pro obsah stanovisek obdobně.

Stejně jako dnes pak bude podle § 54 odst. 4 platit, že jsou-li v rámci procesu pořizování nástrojů územního plánování stanoveny lhůty pro uplatnění stanovisek nebo vyjádření a dotčený orgán v této lhůtě stanovisko nebo vyjádření neuplatní, k později uplatněnému stanovisku nebo vyjádření se nepřihlíží.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.