Otázka: Změní se podle nového stavebního zákona role určeného zastupitele?

Odpověď:

Určený zastupitel je v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon upraven zejm. v § 49. Nový stavební zákon přináší zejména konkretizaci a posílení úkolů tohoto zastupitele. V § 49 odst. 3 se tak uvádí: nedojde-li mezi pořizovatelem a určeným zastupitelem ke shodě, je pro pokračování v pořizování územně plánovací dokumentace z hlediska souladu návrhu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, s právními předpisy a se stanovisky nadřízeného orgánu územního plánování a dotčených orgánů rozhodující řešení navržené pořizovatelem, v ostatních případech řešení navržené určeným zastupitelem.

Jinak zůstává role určeného zastupitele spíše konzultační ve vztahu k postavení pořizovatele.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.