Otázka: Musí obec změnit územní plán podle výsledku referenda?

Odpověď:

Místní referenda o územním plánu jsou poměrně častá. Územní plánování je komplikovaný proces upravený normami veřejného práva – zejm. zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Během přípravy a vydávání územního plánu se střetává výkon přenesené a samostatné působnosti obce (přičemž i v samostatné působnosti obec vystupuje při vydávání územního plánu jako orgán veřejné správy). Pokud z výsledku místního referenda vyplyne nutnost změnit územní plán, pak to ještě neznamená, že tak může obec učinit bez dalšího. Vždy musí respektovat zákonné požadavky a musí myslet na to, že referendum samo o sobě nepředstavuje žádný veřejný zájem a není důvodem pro změnu územního plánu.

Nejvyšší správní soud k tomu kupř. říká: „Podle § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo obce a jeho orgány závazné. I zde však lze poukázat na zmíněný rozsudek č. j. Ars 1/2012-26, podle něhož výsledek místního referenda nemůže nahradit posouzení určitého záměru v režimu podle zvláštních zákonů, a smyslem konání referenda proto nemůže být nahrazení činnosti jiných orgánů, nýbrž pouze zjištění politického názoru občanů.

Krajskému soudu nelze proto přisvědčit v závěru, že samotná existence závazného výsledku referenda je dostatečným podkladem pro změnu územního plánu tak, jak byla provedena, nehledě na to, že změna č. 2 zaměření referenda přesahuje. Závaznost výsledku místního referenda pro zastupitelstvo či jiné orgány obce znamená, že jeho výsledek musí zajistit či prosazovat způsobem souladným s právními předpisy.“ (Podle rozsudku NSS č. j. 2 As 212/2015-27 ze dne 12. 1. 2016).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.