Otázka: Jak by měla vypadat grafická příloha ke stavební uzávěře?

Odpověď:

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v § 99 odst. 1 říká: Součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením dotčeného území.

Obvykle grafická příloha vypadá tak, že je v katastrální mapě barevně vyznačen pozemek (pozemky), kterého se stavební uzávěra týká. Někdy ale obce jednoduše vezmou mapový podklad k územnímu plánu (hlavní výkres) a ten použijí jako přílohu.

Důležité je, co k tomu vyplývá z judikatury: „Nejprve se soud vyjádří k námitce navrhovatelů, že napadená uzávěra neobsahuje grafickou přílohu, a proto není zřejmé, k jakému území se vztahuje. Tato námitka je důvodná jen z části. Napadená uzávěra skutečně nebyla (přinejmenším na elektronické úřední desce obce) vyhlášena s grafickou přílohou, ač se podle obsahu její textové části mělo jednat o její součást. Toto pochybení odpůrce však na rozdíl od přesvědčení navrhovatelů nemá dopad na zákonnost napadené uzávěry. Je tomu tak proto, že rozsah dotčených pozemků lze bez větších obtíží zjistit již z její textové části, a to s přihlédnutím k obsahu v té době platného územního plánu (tj. ve znění změny č. 2).

Stavební uzávěra podle shora rekapitulovaného obsahu výslovně dopadala na všechny pozemky v obci, které byly územním plánem zařazeny do ploch ČOB a SOB. Toto vymezení je zcela jednoznačné a neponechává prostor pro pochyby. Podpůrně pak lze poukázat na to, že grafická část byla zveřejněna v předcházející části řízení o přijetí stavební uzávěry, její obsah odpovídal textovému popisu a z konečného textu napadené uzávěry, podle nějž žádný z dotčených orgánů neuplatnil připomínky a veškeré vznesené námitky byly zamítnuty, lze důvodně předpokládat, že nebylo zapotřebí její finální podobu měnit.“ (rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 51 A 58/2020- 58, ze dne 31. 8. 2020 )

Nejvhodnější je respektovat přesně požadavek stavebního zákona. Soudy ale připouští, že grafickou přílohou stavební uzávěry může být také výkres územního plánu.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.