Otázka: Obec vydala změnu územního plánu. Kvůli tomu bylo vypracováno tzv. úplné znění územního plánu po změně. V tomto úplném znění se ale vyskytla chyba v grafické části a na pozemku, kde má být zakreslena (vymezena již v územním plánu před změnou) pozemní komunikace, není nic vymezeno a komunikace je omylem vymezena vedle pozemku. Stavebník se dlouhodobě snaží komunikaci na svém pozemku nemít a obci dnes tvrdí, že platí úplné znění a na jeho pozemku žádná pozemní komunikace být nemůže. Jak to je?

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku najdeme v rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021, č.j. 43 A 84/2019 – 82. Soud vyšel z toho, že úplné znění územního plánu je kompilací změny územního plánu a předchozí územně plánovací dokumentace. Úplné znění se vyhotovuje kvůli přehlednosti měněného územního plánu, přičemž v řadě obcí ještě pořád mají územní plány velmi staré, dokonce i takové které byly ještě vydány jako obecně závazné vyhlášky podle předchozího stavebního zákona.

Soud v případě obce, která omylem doplnila do úplného znění biokoridor v předchozích verzích změny územního plánu nepromítnutý, konstatoval, že s územními plány se to má podobně jako s úplnými zněními zákonů po novelizacích. Pořizovatelé při vyhotovování úplných znění opatření obecné povahy – územních plánů, nemají žádnou pravomoc do nich cokoliv doplňovat, „pouze je za účelem lepší přehlednosti a srozumitelnosti pro jejich adresáty uspořádávají v jeden souvislý celek a takto publikují. Dopustí-li se při tom chyby nebo doplní-li do úplného znění něco, co obsahem kompilovaných dokumentů není, jako k tomu zjevně došlo v případě pořizovatele v daném případě, může to mít vliv na dobrou víru a legitimní očekávání subjektů práva, nikoliv však na samotné podkladové normativní právní akty – jejich obsah nelze dovozovat z úplného znění, nýbrž naopak obsah úplného znění je nutno v případě pochybností dovozovat z nich.“

Na základě uvedeného shrnujeme, že obce potřebují vědět, že podstatné je vždy znění samotného opatření obecné povahy – změny územního plánu. Zapomínat se ale na úplné znění nemůže. Kdyby nebylo publikováno, změna by sama o sobě nenabyla účinnosti.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKA. PŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.