Nejvyšší správní soud dne 5. 5. 2022 zveřejnil rozsudek č.j. 3 Ao 4/2021 – 119, který bylo za nezákonné prohlášení opatření ministerstva zdravotnictví, které nařizovalo povinnost nosit na řadě míst mimo bydliště respirátor. Soud tak vyhověl návrhu, který jsem podal už před více než rokem, přesně 4. 5. 2021.

 

Nebudeme se nyní věnovat rozhodnutí samotnému (k tomu více např. zde). Rozhodl jsem se vyhovět žádostem a dotazům, zda zastoupím ty, kdo se cítí zrušeným opatřením poškozeni a nabízím zastoupení při společném uplatnění nároku na náhradu způsobené újmy v důsledku tohoto nezákonného opatření.

Pokud se chcete k žalobě připojit, je to možné ZA TĚCHTO PODMÍNEK.

Stačí si stáhnout TUTO PLNOU MOC, vyplnit elektronicky údaje (HLAVNĚ ČITELNĚ), vytisknout plnou moc, podepsat ji a poslat poštou na adresu:

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
adresa kanceláře: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Je potřeba nám poskytnout na sebe e-mailovou adresu pro další komunikaci.

V rámci tohoto společného postupu zastoupíme pouze zletilé fyzické osoby (nebude-li dojednáno individuálně něco jiného) a půjde pouze o nárokování náhrady nemajetkové újmy. Požadována bude omluva.

Proč omluvu chtít?

Nemůžeme připustit, aby si exekutiva dělala, co se jí zlíbí. Pokud bez řádného odůvodnění ničí naše životy, musíme se bránit. Lidé byli nuceni na základě nezákonného opatření nosit „náhubky“ v práci, ve veřejné dopravě a na řadě dalších míst. Pokud budeme úspěšní a stát se bude muset omluvit a uhradit náklady řízení, můžeme pak navrhovat, aby stát tyto náklady vymáhal po úředních osobách, které byly za vydání opatření zodpovědné.

Jak to celé bude probíhat?

Do 31. 5. 2022 sesbíráme plné moci pro hromadné uplatnění nároku a nejpozději v následujících 2-3 týdnech odešleme výzvu ministerstvu zdravotnictví, aby všem zúčastněným osobám zaslalo omluvu za svá pochybení. Ministerstvo pak podle zákona má 6 měsíců na to, aby ve věci přijalo stanovisko.

Očekáváme, že tato vláda se svým občanům neomluví. Proto nejpozději po uplynutí 6 měsíců odešleme žalobu k soudu. Soud by mohl rozsudek ve věci vydal řádově do 1 roku od podání žaloby.

Na co máme tedy nárok?

Už v Listině základních práv a svobod je zakotveno, že „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“ Toto pak konkretizuje zákon č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Rozhodli jsme se hromadně uplatnit nárok na nemajetkovou újmu a požadovat omluvu i finanční satisfakci. Tuto satisfakci může požadovat každý, protože není nikdo, kdo by nebyl zrušenými opatřeními ministerstva zdravotnictví dotčen a komu by nevznikla újma. Stačí se seznámit s výše uvedenými podmínkami poskytnutí služby a zaslat podepsanou plnou moc na adresu advokátní kanceláře.

Co mě to bude stát?

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí zastoupení při společném uplatnění nároku tak, že přímo hradíte pouze částku 500 Kč plus DPH 21% (celkem 605 Kč) za převzetí zastoupení. Fakturu Vám zašleme na e-mail, který nám sdělíte. Pokud by faktura uhrazena nebyla, zastupování končí.

Nad rámec toho naše advokátní kancelář dostane zaplaceno pouze, pokud s žalobou budeme úspěšní a soud nám přizná náhradu nákladů řízení. Pak přiměřené náklady zaplatí ČR – ministerstvo zdravotnictví. Pokud by žaloba byla zamítnuta, nedostaneme navíc nic dalšího.

Pro podání žaloby je potřeba počítat s tím, že bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (ev. ve výši podle právní úpravy účinné v době podání žaloby, pokud by došlo ke změně). Když bude žaloba úspěšná, soudní poplatek se vám vrátí.

Blíže viz podmínky zastupování.